Člověk pánem tvorstva a zkázou života!!!

Rakovina plic - Daň z cigaret

22. dubna 2007 v 10:22 |  RAKOVINA
Daň z cigaret neplatíme pouze státu. Kdo na náš rozmar doplácí nejvíce není ani tak naše kapsa jako spíše zdraví. Ve výčtu a závažnosti způsobených nemocí předstihuje tabák i alkohol a jiné lehké i tvrdší drogy. Nejzávažnějším a díky reklamě i nejznámějším onemocněním způsobených kouřením je, podle strohého varování ministerstva zdravotnictví, rakovina plic.
Ještě na počátku minulého století byla rakovina plic poměrně vzácným onemocněním. Do středu veřejného zájmu se nemoc dostala díky širokému užívaní cigaret. Díky snadné dostupnosti a pohodlnosti konzumace se cigareta brzy stala nezbytným doplňkem napříč společenskými vrstvami. První důkazy o souvislosti kuřáctví s rakovinou plic začaly být podávány již ve 30. letech minulého století. Další studie tento závěr definitivně potvrdily.
Dalších 30 let trvalo, než se na krabičkách od cigaret objevilo varování o škodlivosti kouření.
Od té doby se výskyt rakoviny plic poměrně stabilizoval. Četnost případů se nezvyšuje, zůstává však stále závratná. Rakovina plic je nejčastějším nádorovým onemocněním v naší republice i v ostatních civilizovaných zemích. Na následky této nemoci umírá každý dvacátý muž a u žen její výskyt dokonce stoupá.

Příčiny rakoviny plic

Příčinou vzniku rakoviny plic je především působení škodlivé látky - tzv. kancerogenu (tj. látek způsobujících rakovinu). Nejvýznamnější skupinou jsou tzv. N- nitrosaminy.
Tyto látky působí vznik nádoru již ve velmi malém množství a jejich účinek je přímo závislý na dávce. Příjem látek s potravou (např. v uzeninách), kosmetickými přípravky a zemědělskými produkty je v podstatě zanedbatelný. Nejhojnějším zdrojem jsou tabákové výrobky. V průběhu kouření se tak vystavujeme až desetkrát většímu množství nitrosaminů, než je množství všech kancerogenů, které nás ohrožují z běžné stravy.

Jak se rakovina plic začne nejčastěji projevovat

Zákeřnost tohoto onemocnění spočívá především v nenápadnosti jeho počátečních projevů. Dokud je rakovina plic dobře léčitelná, v podstatě se neprojevuje. Léčebné úspěchy se tak týkají spíše náhodných nálezů rakoviny na rentgenových snímcích hrudníku prováděných z jiných diagnostických důvodů.
Pokud je již nádor pokročilejší, může se projevit pestrou škálou obtíží. Varovným signálem je například dlouhotrvající a neustupující kašel, chrapot, vykašlávání krvavého hlenu a bolesti v oblasti hrudníku. Obecné příznaky nádorového onemocnění můžete na sobě pozorovat jako ztrátu chuti k jídlu, pozvolný úbytek tělesné hmotnosti, občasné teploty a únavu.
Příznaky nejsou nijak charakteristické právě pro rakovinu plic. Mohou se vyskytovat u celé řady jiných chorob. Právě pro nedostatek specifických obtíží musí být při jejich výskytu pomýšleno i na rozvoj tohoto nádorového onemocnění.

První pomoc

Co můžete pro své zdraví udělat již dnes, je přestat s kouřením. Jednoduché a účinné. Ode dne, kdy přestanete kouřit se snižuje riziko vzniku rakoviny plic. Zpočátku nepatrně, postupně však význam tohoto kroku nedocenitelně narůstá.

U lékaře

Lékařskou kontrolou by měl projít každý kuřák nad 50 let věku. Pokud u Vás lékař vyslovil podezření na nádor plic, podrobujete se celé řadě vyšetření. Nádor je nutné spolehlivě prokázat, určit jeho velikost umístění a přístupnost léčbě. Důležité je i posouzení vašeho celkového stavu a zdatnosti k podstoupení případného operačního zákroku.
Nejdůležitějšími metodami vyšetření plic jsou rentgenová vyšetření a bronchoskopie. Kromě rentgenového snímku hrudníku se používá vyšetření technikou CT (počítačová tomografie) - přesnější zobrazení Vašich tkání pomocí rentgenových paprsků. Vyšetření je pro Vás stejně nenáročné jako obyčejný rentgenový snímek - jediným požadavkem lékaře je známe: "Nadechnout se a nedýchat."
Bronchoskopie je tzv. endoskopická vyšetřovací metoda umožňující prohlédnout Vaše průdušky pomocí dlouhého ohebného kabelu. Vyšetření se provádí buď při vědomí po lokálním znecitlivění hrtanu speciálním sprejem, nebo po celkovém uspání. Vyšetření zároveň umožňuje odebrat vzorky podezřelé tkáně a spolehlivě tak prokázat zhoubnost plicního postižení. Po zahájení léčby se provádějí pravidelné kontroly její úspěšnosti.
Ke stanovení diagnózy zhoubného plicního nádoru je vždy potřebné odebrat tkáň k cytologickému nebo histologickému vyšetření. Histologické vyšetření znamená laboratorní vyšetření speciálně zpracované tkáně pomocí mikroskopu i jiných metod. Cílem je jednoznačně rozhodnout, zdali vyšetřovaná tkáň splňuje kriteria zhoubného nádoru. Je to prakticky jediné vyšetření, pomocí něhož může být potvrzena nebo vyvrácena diagnóza zhoubného nádoru.
Pokud je rakovina plic prokázána, měla by být léčba zahájena co nejdříve. Léčba plicního nádoru závisí na histologickém typu a rozsahu nádoru. Důležitým faktorem je skutečnost, zdali je nádorem postižena jen plicní tkáň nebo jestli došlo k rozšíření nádoru do mízních uzlin nebo ke vzniku nádorových ložisek ve vzdálených orgánech - tzv. metastáz.
Chirurgické odstranění plicního nádoru je stále nejúčinnější metodu pro dlouhodobé vyléčení. Chirurgicky je možné odstranit i nádory, které metastazovaly do blízkých mízních uzlin. Podle velikosti a umístění nádoru se provádí buď odstranění části plicního křídla nebo celé jedné plíce.
Nádorové buňky je možné ničit i pomocí radioaktivního záření. Tento postup se využívá především v případech, kdy není možné nádor odstranit v celém rozsahu chirurgicky. Léčebné záření je možné aplikovat zevně, kdy se zářič nachází mimo Vaše tělo. Léčebné kůry probíhají obvykle denně, přičemž samotná doba aplikace jedné dávky trvá pouze několik desítek vteřin. Celý cyklus trvá obvykle měsíc. Účinků radioaktivního záření lze využít i ke zmírnění bolestí způsobených nádorovým onemocněním.
Dalším způsobem záření je tzv. brachyradioterapie. Tato metoda spočívá v zavedení radioaktivního zářiče do plic co nejblíže k nádoru. Zářič se zavádí do průdušek pomocí bronchoskopu. Samotné ozáření trvá jen několik minut. Výkon je možné opakovat v intervalu jednoho či několika týdnů.
V některých případech - podle typu a rozsahu nádoru, rozsahu chirurgického výkonu a celkového stavu pacienta - se zahajuje léčba pomocí cytostatik. Cytostatika jsou léky působící toxicky na buňky nádorové tkáně. Na rozdíl od chirurgické léčby a radioterapie mají cytostatika schopnost zahubit všechny nádorové buňky v těle. Při preventivním podávání je snahou zabránit vzniku dalších nádorových ložisek po úspěšně odoperovaném plicním nádoru. Cytostatická léčba se většinou opakuje v několika týdenních cyklech.

Co neovlivníte

Pokud se již nádorové onemocnění vyskytlo, vlastními silami již většinou mnoho nezmůžete. Léčba rakoviny plic patří do rukou lékaře.

Co můžete udělat sami

Jak ukazuje krátká historická zmínka v úvodu, většině případům tohoto zhoubného onemocnění je možné předejít pouhou prevencí - přestat kouřit, nebo s tím ani nezačít. Kouření cigaret je hloupý a nebezpečný zlozvyk, který zabíjí každého dvacátého muže v České republice. Přitom pouze vlastními silami můžeme odsunout toto zákeřné a léčbě vzdorující onemocnění zpátky do oblasti vzácných chorob.

Máte riziko onemocnění

Kromě opakovaně zdůrazňovaného rizika spojeného s inhalací tabákového kouře je třeba zmínit i další nebezpečné situace. Dlouhodobý pobyt v prostředí se zvýšenou koncentrací azbestu zvyšuje riziko vzniku plicní rakoviny asi 2x. Asi 2 % naší populace bydlí v domech se zvýšenou koncentrací radonu. Tento inertní plyn také zvyšuje riziko vzniku plicního karcinomu Vliv znečištění životního prostředí na vznik plicní rakoviny zatím uspokojivě popsán nebyl.

Časté otázky

Má význam přestat s kouřením i v 60 letech?
Ani v důchodovém věku není omezení rizika bezvýznamné. Spolu s pravidelnou lékařskou péčí je zákaz kouření stále nejúčinnější zbraní proti rakovině plic.
Mohou rakovinou plic onemocnět i děti?
U dětí je výskyt rakoviny plic výjimečný. Již v tomto věku však může začít negativní působení karcinogenů - cigaretového kouře. Důsledkem je výskyt rakoviny v poměrně časné dospělostí.
Je rakovina plic přenosná?
Rakovina vzniká zvrhnutím vlastních plicních buněk. Vzniká tedy u každého jedince znovu. Přenos může být v určitém smyslu zprostředkován pomocí genů. Dispozice pro vznik rakoviny plic se do jisté míry dědí. Přenos z generace na generaci však spočívá pouze v přenosu rizika ke vzniku tohoto onemocnění.
Jak dlouho probíhají kontroly po operaci rakoviny plic?
Po radikálním operačním odstranění nádorového ložiska je obvyklé provádět kontrolní vyšetření v pravidelných intervalech. Důvodem je zabránit případným recidivám onemocnění - tj. dalšímu vzniku rakoviny. První rok po ukončení léčby se kontroly provádějí obvykle 1x za 3 měsíce. Tyto intervaly se pak postupně prodlužují.
Čím je nahrazena plíce po chirurgickém odstranění tkáně pro plicní nádor?
Pokud je odstraněna pouze část plicního křídla, není většinou nutné chybějící tkáň nahrazovat. Zbytek plíce se rozvine a zaplní tak prázdné místo po v hrudní dutině. Pokud je výkon radikální s odstraněním celé jedné plíce a druhá plíce zvládne zajistit dostatek kyslíku pro ostatní tkáně, je možné vyplnit prázdnou hrudní dutinu speciálním inertním materiálem.
Jak dlouho trvá léčba rakoviny plic?
Vše závisí na typu, rozsahu a umístění nádoru, celkovém stavu nemocného a volbě léčebného postupu. Radikální zásah v podobě chirurgického výkonu, chemoterapie nebo radioterapie obnáší zpravidla měsíc intenzivního léčení. Ani poté však lékařská péče nekončí. Pravidelné kontroly jsou podmínkou spolehlivého uzdravení.
Kuřák
Provádí se kvůli rakovině plic i transplantace plic?
Při radikálním odstranění plicní tkáně ohrožující pacienta dechovým selháním bývá na místě vážení možnosti transplantace plic. Tento výkon je mimořádně náročný a vyžaduje množství podmínek na straně pacienta.
Byl jsem operován pro rakovinu plic. Po operaci musím docházet na chemoterapii. Znamená to, že nebyl odstraněn nádor celý?
Chemoterapie následující po chirurgickém odstranění nádoru se řídí přesnými pravidly závisejícími na typu nádoru, rozsahu chirurgického výkonu a celkovém stavu nemocného. Podávání cytostatik je obvykle zahajováno i po dostatečném odstranění nádoru. Ukázalo se totiž, že se tak zmenšuje riziko vzniku dalšího nádoru a metastáz v pooperačním období.
Mohu po operaci plic normálně sportovat?
Dechová kapacita bývá po operaci plic pro nádor zpravidla snížená. Postupné a pravidelné cvičení je žádoucí po každé operaci. Zlepšení fyzické kondice zlepšuje hojení i šanci vzdorovat dalším nemocem. Po odstranění menší části plic je možný dokonce návrat do předchozí fyzické kondice.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Gibbet Gibbet | Web | 22. dubna 2007 v 10:26 | Reagovat

Dám si tě do odkazů...jednou si to všechno přečtu..

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama