Člověk pánem tvorstva a zkázou života!!!

O schizofrenii

17. dubna 2007 v 15:56 |  SCHYZOFRENIE

Jsem Kryštov Kolumbus

Podle některých názorů vděčí lidstvo právě nemocným schizofrenií za dobývání nových končin a možná i za své přežití. Většina z těch, kdo zachránili různá lidská společenství z míst hrozících hladem či jinými nebezpečenstvími a převedli je přes pouště či oceány, pravděpodobně trpěla schizofrenní poruchou - slyšeli hlasy, za nimiž šli, cítili se být vyvoleni či řízeni odněkud mezi nebem a zemí, a navíc údajně byli i dobrými a neúnavnými chodci…
V běžném životě ale má schizofrenie pro postižené mnohem méně poetický a mnohem více trýznivý charakter.

Co je příčinou vzniku schizofrenie?

Příčina vzniku schizofrenie není spolehlivě známa, ale víme, že schizofrenie není přímým důsledkem špatné výchovy ani nadměrného zatěžování nebo problematických mezilidských vztahů.
Předpokládá se spolupůsobení více faktorů. Některé z nich jsou vrozené, jiné jsou způsobeny vlivy prostředí, v němž nemocný žije, a událostmi, které během života prožívá. Podle současných teorií jsou vlastní příznaky schizofrenie způsobeny narušením určitých chemických pochodů v některých částech mozku a objevují se i teorie, že schizofrenie je vývojovou poruchou mozku, která byla lidstvu uložena jako trest za dar řeči - řeč totiž vedla k odlišnému vývoji jeho dvou základních částí zvaných hemisféry.

Jaké jsou příznaky schizofrenie?

Pod pojmem schizofrenie (množné číslo) rozumíme skupinu závažných duševních nemocí, jejichž společným znakem je výrazné narušení psychických funkcí. V důsledku toho nemocný odlišně vnímá svět kolem sebe i sebe sama a nedokáže přesně odlišit realitu od vlastních představ a fantazií. Postižení jedinci si mohou stěžovat na obtíže s myšlením nebo se soustředěním , slyšení hlasů, podivná nebo bizarní přesvědčení (např. že vládnou nadpřirozenými silami, že jsou pronásledováni), nezvyklé tělesné stesky (např. že mají uvnitř těla zvíře nebo neobvyklé předměty. Oproti tomu okolí nemocného může získat podezření kvůli netečnosti, uzavřenosti, špatné hygieně nebo neobvyklému chování postiženého.
U schizofrenie bývají nejčastěji narušeny následující složky psychiky: myšlení , vnímání, vůle, nálada, chování a pozornost. Podle současné klasifikace rozlišujeme čtyři základní typy schizofrenie - paranoidní , hebefrenní , katatonní a simplexní . U paranoidní schizofrenie převládají poruchy myšlení (především bludy = nevývratná mylná přesvědčení, např. o pronásledování, o onemocnění rakovinou apod.) a poruchy vnímání ( halucinace = smyslové vjemy bez odpovídajících zevních podnětů, např. slyšení hlasů, vidiny).
Hebefrenní schizofrenie se vyskytuje zvláště v době dospívání. Nápadné je u ní klackovité, nevhodné až necitlivé chování vůči druhým lidem, nálada nepřiměřená situaci, " šroubovaná", někdy nelogická řeč. Oproti tomu simplexní schizofrenie probíhá nenápadně bez dramatických příznaků, nemocný se postupně uzavírá do sebe, ztrácí zájem o okolí, přestává o sebe dbát.
Při vzácně se vyskytující katatonní formě převládají poruchy psychomotoriky, postižení např. zaujímají zvláštní až bizarní polohy, ve kterých jsou schopni setrvat mnoho hodin, jindy mohou být naopak velmi agitovaní a neklidní. Okolí obvykle nejdříve zaznamená změnu v chování a v projevu nemocného, příbuzní často mívají dojem, že se budoucí pacient "prostě mění". Uzavírá se do sebe, je "chladný", jeho odpovědi jsou obtížně pochopitelné. Nápadným se stává chování ovlivněné již přítomnými schizofrenními příznaky - nemocný např. zakazuje ostatním sledovat televizi, neboť je přesvědčen, že na něj vysílá záření. Jindy je patrné ochabnutí až ztráta vůle.
Pacient není schopen se přimět k činnosti, rozhodnout se, plánovat aktivity. Často bývá narušena schopnost koncentrace pozornosti. Člověk trpící schizofrenií si nedokáže vybrat jen důležité podněty a nevšímat si podnětů ostatních, je "rušen" veškerým okolním děním i vlastními myšlenkami, které nemá pod kontrolou, uniká mu tak např. i obsah jednoduchého rozhovoru. Z dalších - nespecifických příznaků jsou nejčastější poruchy spánku, zvýšená podrážděnost a úzkost.

Jak postupovat, když budete mít podezření na tuto chorobu?

Doporučujeme obrátit se na lékaře k němuž máte důvěru, což může být i Váš praktický lékař nebo rodinný lékař, a který Vám zajistí specializované vyšetření. Výhodné to bývá zejména v případech, pokud tento lékař má k dispozici spolupracujícího psychiatra, kterému sám důvěřuje a může Vás připravit na kontakt s ním.
Ambulance psychiatrů jsou dnes již v každém městě a nebývá problém objednat se ke konzultaci. Zde bývá vhodné předem provést telefonické objednání. Telefonní čísla naleznete např. ve Zlatých stránkách (sekce zdravotnictví - psychiatrie).
Někdy se však situace vyvíjí velmi rychlým tempem a je nutné vyhledat pomoc neprodleně.
Místem prvního kontaktu s odbornou péčí se mohou stát linky důvěry, krizová centra nebo psychiatrické kliniky či léčebny mající své příjmové ambulance, kde je možné problém konzultovat se specialistou, který by měl rozhodnout o případné hospitalizace a její formě. Zde je nutné apelovat na včasnost příchodu k lékaři, neboť platí, že čím dříve se začne s léčbou, tím větší naděje na její úspěšnost.
Ke krizovým situacím , které vyžadují přivolání rychlé lékařské pomoci patří hrozba sebepoškození nebo sebevražda pacienta pod vlivem poruch vnímání, ale také to, projevuje-li se jedinec násilně vůči okolí. V případě agresivity vyššího stupně, kterou se může projevovat i dosud mírumilovný člověk, je vhodné zajistit také asistenci policie.
Jaké jsou možnosti léčby?
V současné době se uplatňuje tzv. biopsychosociální léčebný přístup. Biologickou léčbou rozumíme podávání psychofarmak . Farmakoterapie má rozhodující význam v období akutních příznaků, kdy je naprosto nezastupitelná, dále v období doléčování a jako prevence relapsu , tj. znovupropuknutí příznaků choroby.
Základním typem farmak podávaných při schizofrenii jsou tzv. neuroleptika. Jsou to léky upravující narušené chemické pochody v mozku. Po odeznění nejakutnějších potíží se k léčbě přidávají i psychosociální metody - podpůrná psychoterapie , rehabilitace , pracovní terapie , psychoedukace apod., které jsou zaměřeny na řešení a zvládání psychologických problémů souvisejících s chorobou, na zvýšení společenské obratnosti a výkonnosti. Jejich cílem je pomoci nemocnému k návratu do běžného života.
Farmakoterapie patří pouze do rukou lékaře - psychiatra, psychosociální léčbu musí provádět pracovník (psycholog, zdravotní/ rehabilitační sestra, sociální pracovnice..) mající klinické zkušenosti se schizofrenními pacienty. U velké řady laických postupů bohužel neplatí často citované "když nepomůžou, aspoň neuškodí", konzultace s lékařem je tedy vždy nutná.

Proč a čím je nemoc lidem nebezpečná?

Onemocnění může u třetiny pacientů probíhat příznivě a po jeho průběhu se nemocný vrací k plnohodnotnému životu. V jiných případech se nemoc vrací nebo trvá delší čas a výsledek je do značné míry ovlivněn tím, jak se nemocný a jeho okolí dokáže s chorobou vyrovnat.
Typickým věkem pro začátek obtíží je doba mezi 18. - 30. rokem, první příznaky se však mohou objevit kdykoli dříve či později.
Průběh onemocnění je individuální. Nejčastěji schizofrenie probíhá ve formě akutních atak, během kterých se projevují výrazné příznaky nemoci. Mezi jednotlivými atakami jsou různě dlouhá období s minimálními nebo žádnými příznaky. Méně často dochází po jedné nebo více epizodách k úplnému odeznění nemoci a návratu do života zcela bez následků. U určitého procenta lidí naopak akutní příznaky neodeznívají vůbec a onemocnění chronifikuje.
Schizofrenie je pro své nositele spojena také s řadou dalších rizik, o čemž vypovídá mimo jiné střední délka života, která je o 20% kratší než u zdravých jedinců.
Přesněji tedy, průměrná délka života u lidí nemocných schizofrenií se pohybuje řádově kolem 57 let u mužů a 65 let u žen, zatímco nepostižení muži se dožívají průměrně 72 let a ženy 80 let. Je pochopitelné, že byly opakovaně hledány příčiny tohoto vysokého rozdílu. Jedním z důvodů je zvýšené množství sebevražd těchto postižených.
Pro srovnání, v běžné populaci je sebevražda příčinou úmrtí v méně něž 1 %, zatímco u schizofrenních nemocných odpovídá za 10 - 15 % úmrtí. Obecně je také známo, že přibližně 50% úmrtí v běžné populaci je způsobeno kardiovaskulárními chorobami a u nemocných trpících schizofrenií tvoří tato příčina až 65% všech úmrtí.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (239)
Zobrazit starší komentáře

201 komentář komentář | 19. února 2009 v 3:42 | Reagovat

Člověk pánem tvorstva a zkázou života!!!

Sebevražda???

17.4.2007 18:12 | SEBEPOŠKOZOVÁNÍ - SEBEVRAŽDY

Sebevražda je akt vědomého odebrání si života. Člověk, který tento čin provede, se nazývá sebevrah.

Sebevražda plánovaná, bilanční

Jde o naplánované rozhodnutí, člověk nevidí důvod, proč dál setrvávat na světě. Lze dokonce konstatovat, že detaily provedení připravuje a plánuje velice pečlivě, někdy až zálibně. Velmi často ji plánuje v naprostém soukromí, pouze člověk s velmi pomstychtivým motivem s sebou chce vzít co nejvíc jiných lidí. To je případ fanatických teroristů nebo prostě člověka v hlubokém týlu nepřítele, ať se jedná o jakékoliv pojetí výrazu nepřítel (osobní, válečný, atd.). Je velice obtížné této sebevraždě zabránit, protože bez odborné pomoci touha po klidu a dosažení pomyslného ráje přetrvává a vede k novým přípravám. Otázka podílu viny nejbližšího okolí dotyčného je velmi diskutabilní. Ne každý dokáže odhadnout nebo dokonce vyhodnotit jakékoliv známky "volání o pomoc", pokud jsou vůbec rozpoznatelné v poslední fázi příprav.

Sebevražda impulzivní

Vznikne z náhlého popudu, a to i při dlouhodobých depresích ("padla poslední kapka"), může působit velmi náhle. Šok z momentálního psychického úrazu překryje vše ostatní a dokáže překrýt i pud sebezáchovy. Pokud se podaří sebevraha zdržet, roste šance na potlačení této nejjednodušší zničující optiky. Obnoví se potřeba žít nebo alespoň strach z bolesti. Stává se, že i impulzivní sebevrah kolem sebe nechá náznaky, kterými podvědomě volá o pomoc a pozornost okolí.

Sebevražda předstíraná

Předstíraná sebevražda je velmi oblíbený nástroj citového vydírání, při kterém je obětí jednoznačně okolí. Sebevrah se zajistí, aby někdo přišel a našel ho. Bolest z pořezaných zápěstí nebo předloktí vnímá optikou velikosti trestu toho, kdo to zavinil - tedy vydírané osoby. "Bolí mě to proto, že jsi byl zlý." Hrubší zacházení s vyděračem se ukázalo jako celkem přínosné. Ve zdravotnických zařízeních bývali "práškaři" nuceni podílet se na úklidu po výplachu žaludku, řezné rány se zašívaly bez většího umrtvení. Stále platí, že přistoupení na hru sebevraha znamená jeho vítězství.kakakaka

202 komentář komentář | 19. února 2009 v 3:42 | Reagovat

Člověk pánem tvorstva a zkázou života!!!

Sebevražda???

17.4.2007 18:12 | SEBEPOŠKOZOVÁNÍ - SEBEVRAŽDY

Sebevražda je akt vědomého odebrání si života. Člověk, který tento čin provede, se nazývá sebevrah.

Sebevražda plánovaná, bilanční

Jde o naplánované rozhodnutí, člověk nevidí důvod, proč dál setrvávat na světě. Lze dokonce konstatovat, že detaily provedení připravuje a plánuje velice pečlivě, někdy až zálibně. Velmi často ji plánuje v naprostém soukromí, pouze člověk s velmi pomstychtivým motivem s sebou chce vzít co nejvíc jiných lidí. To je případ fanatických teroristů nebo prostě člověka v hlubokém týlu nepřítele, ať se jedná o jakékoliv pojetí výrazu nepřítel (osobní, válečný, atd.). Je velice obtížné této sebevraždě zabránit, protože bez odborné pomoci touha po klidu a dosažení pomyslného ráje přetrvává a vede k novým přípravám. Otázka podílu viny nejbližšího okolí dotyčného je velmi diskutabilní. Ne každý dokáže odhadnout nebo dokonce vyhodnotit jakékoliv známky "volání o pomoc", pokud jsou vůbec rozpoznatelné v poslední fázi příprav.

Sebevražda impulzivní

Vznikne z náhlého popudu, a to i při dlouhodobých depresích ("padla poslední kapka"), může působit velmi náhle. Šok z momentálního psychického úrazu překryje vše ostatní a dokáže překrýt i pud sebezáchovy. Pokud se podaří sebevraha zdržet, roste šance na potlačení této nejjednodušší zničující optiky. Obnoví se potřeba žít nebo alespoň strach z bolesti. Stává se, že i impulzivní sebevrah kolem sebe nechá náznaky, kterými podvědomě volá o pomoc a pozornost okolí.

Sebevražda předstíraná

Předstíraná sebevražda je velmi oblíbený nástroj citového vydírání, při kterém je obětí jednoznačně okolí. Sebevrah se zajistí, aby někdo přišel a našel ho. Bolest z pořezaných zápěstí nebo předloktí vnímá optikou velikosti trestu toho, kdo to zavinil - tedy vydírané osoby. "Bolí mě to proto, že jsi byl zlý." Hrubší zacházení s vyděračem se ukázalo jako celkem přínosné. Ve zdravotnických zařízeních bývali "práškaři" nuceni podílet se na úklidu po výplachu žaludku, řezné rány se zašívaly bez většího umrtvení. Stále platí, že přistoupení na hru sebevraha znamená jeho vítězství.dmdmdmdmd

203 komentář komentář | 19. února 2009 v 3:42 | Reagovat

Člověk pánem tvorstva a zkázou života!!!

Sebevražda???

17.4.2007 18:12 | SEBEPOŠKOZOVÁNÍ - SEBEVRAŽDY

Sebevražda je akt vědomého odebrání si života. Člověk, který tento čin provede, se nazývá sebevrah.

Sebevražda plánovaná, bilanční

Jde o naplánované rozhodnutí, člověk nevidí důvod, proč dál setrvávat na světě. Lze dokonce konstatovat, že detaily provedení připravuje a plánuje velice pečlivě, někdy až zálibně. Velmi často ji plánuje v naprostém soukromí, pouze člověk s velmi pomstychtivým motivem s sebou chce vzít co nejvíc jiných lidí. To je případ fanatických teroristů nebo prostě člověka v hlubokém týlu nepřítele, ať se jedná o jakékoliv pojetí výrazu nepřítel (osobní, válečný, atd.). Je velice obtížné této sebevraždě zabránit, protože bez odborné pomoci touha po klidu a dosažení pomyslného ráje přetrvává a vede k novým přípravám. Otázka podílu viny nejbližšího okolí dotyčného je velmi diskutabilní. Ne každý dokáže odhadnout nebo dokonce vyhodnotit jakékoliv známky "volání o pomoc", pokud jsou vůbec rozpoznatelné v poslední fázi příprav.

Sebevražda impulzivní

Vznikne z náhlého popudu, a to i při dlouhodobých depresích ("padla poslední kapka"), může působit velmi náhle. Šok z momentálního psychického úrazu překryje vše ostatní a dokáže překrýt i pud sebezáchovy. Pokud se podaří sebevraha zdržet, roste šance na potlačení této nejjednodušší zničující optiky. Obnoví se potřeba žít nebo alespoň strach z bolesti. Stává se, že i impulzivní sebevrah kolem sebe nechá náznaky, kterými podvědomě volá o pomoc a pozornost okolí.

Sebevražda předstíraná

Předstíraná sebevražda je velmi oblíbený nástroj citového vydírání, při kterém je obětí jednoznačně okolí. Sebevrah se zajistí, aby někdo přišel a našel ho. Bolest z pořezaných zápěstí nebo předloktí vnímá optikou velikosti trestu toho, kdo to zavinil - tedy vydírané osoby. "Bolí mě to proto, že jsi byl zlý." Hrubší zacházení s vyděračem se ukázalo jako celkem přínosné. Ve zdravotnických zařízeních bývali "práškaři" nuceni podílet se na úklidu po výplachu žaludku, řezné rány se zašívaly bez většího umrtvení. Stále platí, že přistoupení na hru sebevraha znamená jeho vítězství.sdfsdfsdfsdf

204 komentář komentář | 19. února 2009 v 3:42 | Reagovat

Člověk pánem tvorstva a zkázou života!!!

Sebevražda???

17.4.2007 18:12 | SEBEPOŠKOZOVÁNÍ - SEBEVRAŽDY

Sebevražda je akt vědomého odebrání si života. Člověk, který tento čin provede, se nazývá sebevrah.

Sebevražda plánovaná, bilanční

Jde o naplánované rozhodnutí, člověk nevidí důvod, proč dál setrvávat na světě. Lze dokonce konstatovat, že detaily provedení připravuje a plánuje velice pečlivě, někdy až zálibně. Velmi často ji plánuje v naprostém soukromí, pouze člověk s velmi pomstychtivým motivem s sebou chce vzít co nejvíc jiných lidí. To je případ fanatických teroristů nebo prostě člověka v hlubokém týlu nepřítele, ať se jedná o jakékoliv pojetí výrazu nepřítel (osobní, válečný, atd.). Je velice obtížné této sebevraždě zabránit, protože bez odborné pomoci touha po klidu a dosažení pomyslného ráje přetrvává a vede k novým přípravám. Otázka podílu viny nejbližšího okolí dotyčného je velmi diskutabilní. Ne každý dokáže odhadnout nebo dokonce vyhodnotit jakékoliv známky "volání o pomoc", pokud jsou vůbec rozpoznatelné v poslední fázi příprav.

Sebevražda impulzivní

Vznikne z náhlého popudu, a to i při dlouhodobých depresích ("padla poslední kapka"), může působit velmi náhle. Šok z momentálního psychického úrazu překryje vše ostatní a dokáže překrýt i pud sebezáchovy. Pokud se podaří sebevraha zdržet, roste šance na potlačení této nejjednodušší zničující optiky. Obnoví se potřeba žít nebo alespoň strach z bolesti. Stává se, že i impulzivní sebevrah kolem sebe nechá náznaky, kterými podvědomě volá o pomoc a pozornost okolí.

Sebevražda předstíraná

Předstíraná sebevražda je velmi oblíbený nástroj citového vydírání, při kterém je obětí jednoznačně okolí. Sebevrah se zajistí, aby někdo přišel a našel ho. Bolest z pořezaných zápěstí nebo předloktí vnímá optikou velikosti trestu toho, kdo to zavinil - tedy vydírané osoby. "Bolí mě to proto, že jsi byl zlý." Hrubší zacházení s vyděračem se ukázalo jako celkem přínosné. Ve zdravotnických zařízeních bývali "práškaři" nuceni podílet se na úklidu po výplachu žaludku, řezné rány se zašívaly bez většího umrtvení. Stále platí, že přistoupení na hru sebevraha znamená jeho vítězství.cvweřzbvžzbhz

205 komentář komentář | 19. února 2009 v 3:49 | Reagovat

zvýřátka stejně jako mi lidé mohou onemocnět psichicky a poroto se občes stane že zvýřátko nemocné se musí nechat utratit. nechci aby to vyznělo že tomu fandím je to od nás lidí hnusne. na druhou stranu jsme to mi lidé co jim ubližujemeČlověk pánem tvorstva a zkázou života!!!

Psychopatie - test

30.6.2007 18:38 | O ŽIVOTĚ

Jste psychopat??? Tohle je původní, nefalšovaný psychologický test. Je to příběh jedné dívky. Když byla na pohřbu své matky, setkala se tam s chlapcem, kterého do té doby nikdy neviděla. Protože ten chlapec byl tak krásný a okouzlující, jako si vždy představovala, že by její vysněný chlapec měl být, okamžitě se na tomto pohřbu do něj zamilovala. Protože však byla velmi ostýchavá, nezeptala se jej na jeho telefonní číslo ani kde bydlí. O pár dní později tato dívka zavraždila svou sestru. Otázka zní: Jaký byl motiv vraždy její sestry? Přemýšlejte prosím a pokud nějaký motiv naleznete, podívejte se níže pro vysvětlení. Pokud na žádný motiv nepřijdete, udělejte totéž. Nedívejte se však na řešení ihned, zkuste popřemýšlet!!! . . . . . . . . . . . . . . . . . . jhrtz Odpověď: Dívka doufala, že se se svým milovaným chlapcem potká opět na pohřbu. Pokud jste odpověděli správně, přemýšlíte jako psychopat. Tento test vytvořil jeden slavný psycholog, aby otestoval, zda někdo má mentalitu vraha. Drtivá většina uvězněných masových vrahů odpověděla na tento test správně. Pokud jste neodpověděli správně, je to pro vás dobrá zpráva - nemáte mysl psychopata a potencionálního vraha. Pokud vaši přátelé odpověděli na tento test správně, pak vám doporučuji, abyste si od nich drželi odstup. Pokud jste na test odpověděli správně, dejte mi vědět, ať si vás mohu vymazat z adresáře!!!! Zdroj: grandsummer.estranky.cz

206 komentář komentář | 19. února 2009 v 3:49 | Reagovat

Člověk pánem tvorstva a zkázou života!!!

Psychopatie - test

30.6.2007 18:38 | O ŽIVOTĚ

Jste psychopat??? Tohle je původní, nefalšovaný psychologický test. Je to příběh jedné dívky. Když byla na pohřbu své matky, setkala se tam s chlapcem, kterého do té doby nikdy neviděla. Protože ten chlapec byl tak krásný a okouzlující, jako si vždy představovala, že by její vysněný chlapec měl být, okamžitě se na tomto pohřbu do něj zamilovala. Protože však byla velmi ostýchavá, nezeptala se jej na jeho telefonní číslo ani kde bydlí. O pár dní později tato dívka zavraždila svou sestru. Otázka zní: Jaký byl motiv vraždy její sestry? Přemýšlejte prosím a pokud nějaký motiv naleznete, podívejte se níže pro vysvětlení. Pokud na žádný motiv nepřijdete, udělejte totéž. Nedívejte se však na řešení ihned, zkuste popřemýšlet!!! . . . . . . . . . . . . . . . . . . jhrtz Odpověď: Dívka doufala, že se se svým milovaným chlapcem potká opět na pohřbu. Pokud jste odpověděli správně, přemýšlíte jako psychopat. Tento test vytvořil jeden slavný psycholog, aby otestoval, zda někdo má mentalitu vraha. Drtivá většina uvězněných masových vrahů odpověděla na tento test správně. Pokud jste neodpověděli správně, je to pro vás dobrá zpráva - nemáte mysl psychopata a potencionálního vraha. Pokud vaši přátelé odpověděli na tento test správně, pak vám doporučuji, abyste si od nich drželi odstup. Pokud jste na test odpověděli správně, dejte mi vědět, ať si vás mohu vymazat z adresáře!!!! Zdroj: grandsummer.estranky.czAA

207 komentář komentář | 19. února 2009 v 3:50 | Reagovat

Člověk pánem tvorstva a zkázou života!!!

Psychopatie - test

30.6.2007 18:38 | O ŽIVOTĚ

Jste psychopat??? Tohle je původní, nefalšovaný psychologický test. Je to příběh jedné dívky. Když byla na pohřbu své matky, setkala se tam s chlapcem, kterého do té doby nikdy neviděla. Protože ten chlapec byl tak krásný a okouzlující, jako si vždy představovala, že by její vysněný chlapec měl být, okamžitě se na tomto pohřbu do něj zamilovala. Protože však byla velmi ostýchavá, nezeptala se jej na jeho telefonní číslo ani kde bydlí. O pár dní později tato dívka zavraždila svou sestru. Otázka zní: Jaký byl motiv vraždy její sestry? Přemýšlejte prosím a pokud nějaký motiv naleznete, podívejte se níže pro vysvětlení. Pokud na žádný motiv nepřijdete, udělejte totéž. Nedívejte se však na řešení ihned, zkuste popřemýšlet!!! . . . . . . . . . . . . . . . . . . jhrtz Odpověď: Dívka doufala, že se se svým milovaným chlapcem potká opět na pohřbu. Pokud jste odpověděli správně, přemýšlíte jako psychopat. Tento test vytvořil jeden slavný psycholog, aby otestoval, zda někdo má mentalitu vraha. Drtivá většina uvězněných masových vrahů odpověděla na tento test správně. Pokud jste neodpověděli správně, je to pro vás dobrá zpráva - nemáte mysl psychopata a potencionálního vraha. Pokud vaši přátelé odpověděli na tento test správně, pak vám doporučuji, abyste si od nich drželi odstup. Pokud jste na test odpověděli správně, dejte mi vědět, ať si vás mohu vymazat z adresáře!!!! Zdroj: grandsummer.estranky.cz   SSSSS

208 komentář komentář | 19. února 2009 v 3:50 | Reagovat

Člověk pánem tvorstva a zkázou života!!!

Psychopatie - test

30.6.2007 18:38 | O ŽIVOTĚ

Jste psychopat??? Tohle je původní, nefalšovaný psychologický test. Je to příběh jedné dívky. Když byla na pohřbu své matky, setkala se tam s chlapcem, kterého do té doby nikdy neviděla. Protože ten chlapec byl tak krásný a okouzlující, jako si vždy představovala, že by její vysněný chlapec měl být, okamžitě se na tomto pohřbu do něj zamilovala. Protože však byla velmi ostýchavá, nezeptala se jej na jeho telefonní číslo ani kde bydlí. O pár dní později tato dívka zavraždila svou sestru. Otázka zní: Jaký byl motiv vraždy její sestry? Přemýšlejte prosím a pokud nějaký motiv naleznete, podívejte se níže pro vysvětlení. Pokud na žádný motiv nepřijdete, udělejte totéž. Nedívejte se však na řešení ihned, zkuste popřemýšlet!!! . . . . . . . . . . . . . . . . . . jhrtz Odpověď: Dívka doufala, že se se svým milovaným chlapcem potká opět na pohřbu. Pokud jste odpověděli správně, přemýšlíte jako psychopat. Tento test vytvořil jeden slavný psycholog, aby otestoval, zda někdo má mentalitu vraha. Drtivá většina uvězněných masových vrahů odpověděla na tento test správně. Pokud jste neodpověděli správně, je to pro vás dobrá zpráva - nemáte mysl psychopata a potencionálního vraha. Pokud vaši přátelé odpověděli na tento test správně, pak vám doporučuji, abyste si od nich drželi odstup. Pokud jste na test odpověděli správně, dejte mi vědět, ať si vás mohu vymazat z adresáře!!!! Zdroj: grandsummer.estranky.cz   SSSSQW

209 komentář komentář | 19. února 2009 v 3:50 | Reagovat

Člověk pánem tvorstva a zkázou života!!!

Psychopatie - test

30.6.2007 18:38 | O ŽIVOTĚ

Jste psychopat??? Tohle je původní, nefalšovaný psychologický test. Je to příběh jedné dívky. Když byla na pohřbu své matky, setkala se tam s chlapcem, kterého do té doby nikdy neviděla. Protože ten chlapec byl tak krásný a okouzlující, jako si vždy představovala, že by její vysněný chlapec měl být, okamžitě se na tomto pohřbu do něj zamilovala. Protože však byla velmi ostýchavá, nezeptala se jej na jeho telefonní číslo ani kde bydlí. O pár dní později tato dívka zavraždila svou sestru. Otázka zní: Jaký byl motiv vraždy její sestry? Přemýšlejte prosím a pokud nějaký motiv naleznete, podívejte se níže pro vysvětlení. Pokud na žádný motiv nepřijdete, udělejte totéž. Nedívejte se však na řešení ihned, zkuste popřemýšlet!!! . . . . . . . . . . . . . . . . . . jhrtz Odpověď: Dívka doufala, že se se svým milovaným chlapcem potká opět na pohřbu. Pokud jste odpověděli správně, přemýšlíte jako psychopat. Tento test vytvořil jeden slavný psycholog, aby otestoval, zda někdo má mentalitu vraha. Drtivá většina uvězněných masových vrahů odpověděla na tento test správně. Pokud jste neodpověděli správně, je to pro vás dobrá zpráva - nemáte mysl psychopata a potencionálního vraha. Pokud vaši přátelé odpověděli na tento test správně, pak vám doporučuji, abyste si od nich drželi odstup. Pokud jste na test odpověděli správně, dejte mi vědět, ať si vás mohu vymazat z adresáře!!!! Zdroj: grandsummer.estranky.czQQQ SS

210 komentář komentář | 19. února 2009 v 3:50 | Reagovat

Člověk pánem tvorstva a zkázou života!!!

Psychopatie - test

30.6.2007 18:38 | O ŽIVOTĚ

Jste psychopat??? Tohle je původní, nefalšovaný psychologický test. Je to příběh jedné dívky. Když byla na pohřbu své matky, setkala se tam s chlapcem, kterého do té doby nikdy neviděla. Protože ten chlapec byl tak krásný a okouzlující, jako si vždy představovala, že by její vysněný chlapec měl být, okamžitě se na tomto pohřbu do něj zamilovala. Protože však byla velmi ostýchavá, nezeptala se jej na jeho telefonní číslo ani kde bydlí. O pár dní později tato dívka zavraždila svou sestru. Otázka zní: Jaký byl motiv vraždy její sestry? Přemýšlejte prosím a pokud nějaký motiv naleznete, podívejte se níže pro vysvětlení. Pokud na žádný motiv nepřijdete, udělejte totéž. Nedívejte se však na řešení ihned, zkuste popřemýšlet!!! . . . . . . . . . . . . . . . . . . jhrtz Odpověď: Dívka doufala, že se se svým milovaným chlapcem potká opět na pohřbu. Pokud jste odpověděli správně, přemýšlíte jako psychopat. Tento test vytvořil jeden slavný psycholog, aby otestoval, zda někdo má mentalitu vraha. Drtivá většina uvězněných masových vrahů odpověděla na tento test správně. Pokud jste neodpověděli správně, je to pro vás dobrá zpráva - nemáte mysl psychopata a potencionálního vraha. Pokud vaši přátelé odpověděli na tento test správně, pak vám doporučuji, abyste si od nich drželi odstup. Pokud jste na test odpověděli správně, dejte mi vědět, ať si vás mohu vymazat z adresáře!!!! Zdroj: grandsummer.estranky.cz

211 komentar komentar | 19. února 2009 v 3:57 | Reagovat

Za pády českých skokanek může podle trenéra Sakaly pouze jury

velikost textu:

19. února 2009  1:52

V úterý spadla při skokanském tréninku Natálie Dejmková, ve středu Lucie Míková. Nešťastné příhody na ještědském můstku vyvolávají dotazy o opodstatněnosti provozování tohoto sportu školačkami. Trenér Jaroslav Sakala se domnívá, že na vině za nehody je pouze jury.

Reprezentační tým skokanek na lyžích (zleva): Poustková, trenér Sakala, Doleželová, Míková a dole Dejmková.foto: Bořivoj Černý, MF DNES

Reprezentační tým skokanek na lyžích (zleva): Poustková, trenér Sakala, Doleželová, Míková a dole Dejmková.

"Holky jsou na tomto můstky zvyklé skákat z okna třicet a rozhodčí je dali na čtyřiadvacítku," říká roztrpčeně Sakala. "Navíc naše holky nemají žádné body, takže tréninky začínaly. Kdyby je jury nechala skákat z vyšší polohy a pak to případně upravila, bylo by to pro nás lepší."

V úterý na nízký nájezd doplatila teprve dvanáctiletá Natálie Dejmková. "Pokud jde o Natálku, její nominace byla přáním jejího osobního trenéra Pavla Věcheta. Jím jsem se nechal přemluvit, že jí mávne sám. Tušil jsem, že bude mít problémy. Natálka nemá ani čtyřicet kilogramů a těžko mohla letět daleko."

V souvislosti s tím ale vyvstává otázka nějakého věkového či váhového limitu skokanek. "Hodně se o tom diskutuje," potvrzuje Sakala. "Ale Lucka tady v prosinci skákala osmdesát metrů. Je to ale o té nájezdové rychlosti, kterou jim jury neumožnila snížením nájezdu," stojí si za svým Sakala.

I on by však pro věkový limit horoval. "Byl bych pro. Domnívám se, že čtrnáct let je tak akorát. Jinak je ženský skok téměř bez omezení. Jediné je při závodech na mamutím můstku, kde se může skákat od osmnácti let."

Jaroslav Sakala

Jaroslav Sakala zároveň připouští, že oba pády docela silně prožíval. "V úterý jsem pád Natálky nesl špatně, ve středu ale ještě hůř. Nečekal jsem, že to Lucka nepřeletí. Nájezd byl výš, než o den dříve."

Přes špatné zkušenosti z posledních dní však Sakala svým svěřenkyním stoprocentně věří. "Nebojím se o ně," tvrdí rezolutně.

212 komentar komentar | 19. února 2009 v 3:57 | Reagovat

Za pády českých skokanek může podle trenéra Sakaly pouze jury

velikost textu:

19. února 2009  1:52

V úterý spadla při skokanském tréninku Natálie Dejmková, ve středu Lucie Míková. Nešťastné příhody na ještědském můstku vyvolávají dotazy o opodstatněnosti provozování tohoto sportu školačkami. Trenér Jaroslav Sakala se domnívá, že na vině za nehody je pouze jury.

Reprezentační tým skokanek na lyžích (zleva): Poustková, trenér Sakala, Doleželová, Míková a dole Dejmková.foto: Bořivoj Černý, MF DNES

Reprezentační tým skokanek na lyžích (zleva): Poustková, trenér Sakala, Doleželová, Míková a dole Dejmková.

"Holky jsou na tomto můstky zvyklé skákat z okna třicet a rozhodčí je dali na čtyřiadvacítku," říká roztrpčeně Sakala. "Navíc naše holky nemají žádné body, takže tréninky začínaly. Kdyby je jury nechala skákat z vyšší polohy a pak to případně upravila, bylo by to pro nás lepší."

V úterý na nízký nájezd doplatila teprve dvanáctiletá Natálie Dejmková. "Pokud jde o Natálku, její nominace byla přáním jejího osobního trenéra Pavla Věcheta. Jím jsem se nechal přemluvit, že jí mávne sám. Tušil jsem, že bude mít problémy. Natálka nemá ani čtyřicet kilogramů a těžko mohla letět daleko."

V souvislosti s tím ale vyvstává otázka nějakého věkového či váhového limitu skokanek. "Hodně se o tom diskutuje," potvrzuje Sakala. "Ale Lucka tady v prosinci skákala osmdesát metrů. Je to ale o té nájezdové rychlosti, kterou jim jury neumožnila snížením nájezdu," stojí si za svým Sakala.

I on by však pro věkový limit horoval. "Byl bych pro. Domnívám se, že čtrnáct let je tak akorát. Jinak je ženský skok téměř bez omezení. Jediné je při závodech na mamutím můstku, kde se může skákat od osmnácti let."

Jaroslav Sakala

Jaroslav Sakala zároveň připouští, že oba pády docela silně prožíval. "V úterý jsem pád Natálky nesl špatně, ve středu ale ještě hůř. Nečekal jsem, že to Lucka nepřeletí. Nájezd byl výš, než o den dříve."

Přes špatné zkušenosti z posledních dní však Sakala svým svěřenkyním stoprocentně věří. "Nebojím se o ně," tvrdí rezolutně.ASERFG

213 komentar komentar | 19. února 2009 v 3:57 | Reagovat

Za pády českých skokanek může podle trenéra Sakaly pouze jury

velikost textu:

19. února 2009  1:52

V úterý spadla při skokanském tréninku Natálie Dejmková, ve středu Lucie Míková. Nešťastné příhody na ještědském můstku vyvolávají dotazy o opodstatněnosti provozování tohoto sportu školačkami. Trenér Jaroslav Sakala se domnívá, že na vině za nehody je pouze jury.

Reprezentační tým skokanek na lyžích (zleva): Poustková, trenér Sakala, Doleželová, Míková a dole Dejmková.foto: Bořivoj Černý, MF DNES

Reprezentační tým skokanek na lyžích (zleva): Poustková, trenér Sakala, Doleželová, Míková a dole Dejmková.

"Holky jsou na tomto můstky zvyklé skákat z okna třicet a rozhodčí je dali na čtyřiadvacítku," říká roztrpčeně Sakala. "Navíc naše holky nemají žádné body, takže tréninky začínaly. Kdyby je jury nechala skákat z vyšší polohy a pak to případně upravila, bylo by to pro nás lepší."

V úterý na nízký nájezd doplatila teprve dvanáctiletá Natálie Dejmková. "Pokud jde o Natálku, její nominace byla přáním jejího osobního trenéra Pavla Věcheta. Jím jsem se nechal přemluvit, že jí mávne sám. Tušil jsem, že bude mít problémy. Natálka nemá ani čtyřicet kilogramů a těžko mohla letět daleko."

V souvislosti s tím ale vyvstává otázka nějakého věkového či váhového limitu skokanek. "Hodně se o tom diskutuje," potvrzuje Sakala. "Ale Lucka tady v prosinci skákala osmdesát metrů. Je to ale o té nájezdové rychlosti, kterou jim jury neumožnila snížením nájezdu," stojí si za svým Sakala.

I on by však pro věkový limit horoval. "Byl bych pro. Domnívám se, že čtrnáct let je tak akorát. Jinak je ženský skok téměř bez omezení. Jediné je při závodech na mamutím můstku, kde se může skákat od osmnácti let."

Jaroslav Sakala

Jaroslav Sakala zároveň připouští, že oba pády docela silně prožíval. "V úterý jsem pád Natálky nesl špatně, ve středu ale ještě hůř. Nečekal jsem, že to Lucka nepřeletí. Nájezd byl výš, než o den dříve."

Přes špatné zkušenosti z posledních dní však Sakala svým svěřenkyním stoprocentně věří. "Nebojím se o ně," tvrdí rezolutně.DDD

214 komentar komentar | 19. února 2009 v 3:57 | Reagovat

Za pády českých skokanek může podle trenéra Sakaly pouze jury

velikost textu:

19. února 2009  1:52

V úterý spadla při skokanském tréninku Natálie Dejmková, ve středu Lucie Míková. Nešťastné příhody na ještědském můstku vyvolávají dotazy o opodstatněnosti provozování tohoto sportu školačkami. Trenér Jaroslav Sakala se domnívá, že na vině za nehody je pouze jury.

Reprezentační tým skokanek na lyžích (zleva): Poustková, trenér Sakala, Doleželová, Míková a dole Dejmková.foto: Bořivoj Černý, MF DNES

Reprezentační tým skokanek na lyžích (zleva): Poustková, trenér Sakala, Doleželová, Míková a dole Dejmková.

"Holky jsou na tomto můstky zvyklé skákat z okna třicet a rozhodčí je dali na čtyřiadvacítku," říká roztrpčeně Sakala. "Navíc naše holky nemají žádné body, takže tréninky začínaly. Kdyby je jury nechala skákat z vyšší polohy a pak to případně upravila, bylo by to pro nás lepší."

V úterý na nízký nájezd doplatila teprve dvanáctiletá Natálie Dejmková. "Pokud jde o Natálku, její nominace byla přáním jejího osobního trenéra Pavla Věcheta. Jím jsem se nechal přemluvit, že jí mávne sám. Tušil jsem, že bude mít problémy. Natálka nemá ani čtyřicet kilogramů a těžko mohla letět daleko."

V souvislosti s tím ale vyvstává otázka nějakého věkového či váhového limitu skokanek. "Hodně se o tom diskutuje," potvrzuje Sakala. "Ale Lucka tady v prosinci skákala osmdesát metrů. Je to ale o té nájezdové rychlosti, kterou jim jury neumožnila snížením nájezdu," stojí si za svým Sakala.

I on by však pro věkový limit horoval. "Byl bych pro. Domnívám se, že čtrnáct let je tak akorát. Jinak je ženský skok téměř bez omezení. Jediné je při závodech na mamutím můstku, kde se může skákat od osmnácti let."

Jaroslav Sakala

Jaroslav Sakala zároveň připouští, že oba pády docela silně prožíval. "V úterý jsem pád Natálky nesl špatně, ve středu ale ještě hůř. Nečekal jsem, že to Lucka nepřeletí. Nájezd byl výš, než o den dříve."

Přes špatné zkušenosti z posledních dní však Sakala svým svěřenkyním stoprocentně věří. "Nebojím se o ně," tvrdí rezolutně.DDDDDD

215 komentar komentar | 19. února 2009 v 3:58 | Reagovat

Za pády českých skokanek může podle trenéra Sakaly pouze jury

velikost textu:

19. února 2009  1:52

V úterý spadla při skokanském tréninku Natálie Dejmková, ve středu Lucie Míková. Nešťastné příhody na ještědském můstku vyvolávají dotazy o opodstatněnosti provozování tohoto sportu školačkami. Trenér Jaroslav Sakala se domnívá, že na vině za nehody je pouze jury.

Reprezentační tým skokanek na lyžích (zleva): Poustková, trenér Sakala, Doleželová, Míková a dole Dejmková.foto: Bořivoj Černý, MF DNES

Reprezentační tým skokanek na lyžích (zleva): Poustková, trenér Sakala, Doleželová, Míková a dole Dejmková.

"Holky jsou na tomto můstky zvyklé skákat z okna třicet a rozhodčí je dali na čtyřiadvacítku," říká roztrpčeně Sakala. "Navíc naše holky nemají žádné body, takže tréninky začínaly. Kdyby je jury nechala skákat z vyšší polohy a pak to případně upravila, bylo by to pro nás lepší."

V úterý na nízký nájezd doplatila teprve dvanáctiletá Natálie Dejmková. "Pokud jde o Natálku, její nominace byla přáním jejího osobního trenéra Pavla Věcheta. Jím jsem se nechal přemluvit, že jí mávne sám. Tušil jsem, že bude mít problémy. Natálka nemá ani čtyřicet kilogramů a těžko mohla letět daleko."

V souvislosti s tím ale vyvstává otázka nějakého věkového či váhového limitu skokanek. "Hodně se o tom diskutuje," potvrzuje Sakala. "Ale Lucka tady v prosinci skákala osmdesát metrů. Je to ale o té nájezdové rychlosti, kterou jim jury neumožnila snížením nájezdu," stojí si za svým Sakala.

I on by však pro věkový limit horoval. "Byl bych pro. Domnívám se, že čtrnáct let je tak akorát. Jinak je ženský skok téměř bez omezení. Jediné je při závodech na mamutím můstku, kde se může skákat od osmnácti let."

Jaroslav Sakala

Jaroslav Sakala zároveň připouští, že oba pády docela silně prožíval. "V úterý jsem pád Natálky nesl špatně, ve středu ale ještě hůř. Nečekal jsem, že to Lucka nepřeletí. Nájezd byl výš, než o den dříve."

Přes špatné zkušenosti z posledních dní však Sakala svým svěřenkyním stoprocentně věří. "Nebojím se o ně," tvrdí rezolutně.AAAA

216 komentar komentar | 19. února 2009 v 3:58 | Reagovat

Čtvrtek, 19. února 2009. Svátek má Patrik | dukáty: přihlásit  | Nastavit jako domovskou stránku

Ptejte se šéfky lyžařského mistrovství světa Neumannové

velikost textu:

Doporučujeme 18. února 2009  12:00

Máte otázku k aktuálnímu dění na mistrovství světa v klasickém lyžování v Liberci? Zeptejte se přímo šéfky šampionátu Kateřiny Neumannové.

Kateřina Neumannová v kancelářifoto: Jan Zátorský, MF DNES

Kateřina Neumannová v kanceláři

Otázky prezidentce organizačního výboru mistrovství světa v Liberci můžete klást prostřednictvím deníku MF DNES na speciální emailové adrese.

Otázky posílejte

na zvláštní emailovou adresu MSLiberec@mfdnes.cz

Neumannová na ně bude po dobu celého libereckého šampionátu pravidelně odpovídat. Reakce na vaše dotazy najdete pak každý den na sportovních stránkách deníku MF DNES a na portálu iDNES.cz.

217 komentar komentar | 19. února 2009 v 3:58 | Reagovat

Čtvrtek, 19. února 2009. Svátek má Patrik | dukáty: přihlásit  | Nastavit jako domovskou stránku

Ptejte se šéfky lyžařského mistrovství světa Neumannové

velikost textu:

Doporučujeme 18. února 2009  12:00

Máte otázku k aktuálnímu dění na mistrovství světa v klasickém lyžování v Liberci? Zeptejte se přímo šéfky šampionátu Kateřiny Neumannové.

Kateřina Neumannová v kancelářifoto: Jan Zátorský, MF DNES

Kateřina Neumannová v kanceláři

Otázky prezidentce organizačního výboru mistrovství světa v Liberci můžete klást prostřednictvím deníku MF DNES na speciální emailové adrese.

Otázky posílejte

na zvláštní emailovou adresu MSLiberec@mfdnes.cz

Neumannová na ně bude po dobu celého libereckého šampionátu pravidelně odpovídat. Reakce na vaše dotazy najdete pak každý den na sportovních stránkách deníku MF DNES a na portálu iDNES.cz.VV

218 komentar komentar | 19. února 2009 v 3:59 | Reagovat

Čtvrtek, 19. února 2009. Svátek má Patrik | dukáty: přihlásit  | Nastavit jako domovskou stránku

Ptejte se šéfky lyžařského mistrovství světa Neumannové

velikost textu:

Doporučujeme 18. února 2009  12:00

Máte otázku k aktuálnímu dění na mistrovství světa v klasickém lyžování v Liberci? Zeptejte se přímo šéfky šampionátu Kateřiny Neumannové.

Kateřina Neumannová v kancelářifoto: Jan Zátorský, MF DNES

Kateřina Neumannová v kanceláři

Otázky prezidentce organizačního výboru mistrovství světa v Liberci můžete klást prostřednictvím deníku MF DNES na speciální emailové adrese.

Otázky posílejte

na zvláštní emailovou adresu MSLiberec@mfdnes.cz

Neumannová na ně bude po dobu celého libereckého šampionátu pravidelně odpovídat. Reakce na vaše dotazy najdete pak každý den na sportovních stránkách deníku MF DNES a na portálu iDNES.cz.DDCC

219 komentar komentar | 19. února 2009 v 3:59 | Reagovat

Čtvrtek, 19. února 2009. Svátek má Patrik | dukáty: přihlásit  | Nastavit jako domovskou stránku

Ptejte se šéfky lyžařského mistrovství světa Neumannové

velikost textu:

Doporučujeme 18. února 2009  12:00

Máte otázku k aktuálnímu dění na mistrovství světa v klasickém lyžování v Liberci? Zeptejte se přímo šéfky šampionátu Kateřiny Neumannové.

Kateřina Neumannová v kancelářifoto: Jan Zátorský, MF DNES

Kateřina Neumannová v kanceláři

Otázky prezidentce organizačního výboru mistrovství světa v Liberci můžete klást prostřednictvím deníku MF DNES na speciální emailové adrese.

Otázky posílejte

na zvláštní emailovou adresu MSLiberec@mfdnes.cz

Neumannová na ně bude po dobu celého libereckého šampionátu pravidelně odpovídat. Reakce na vaše dotazy najdete pak každý den na sportovních stránkách deníku MF DNES a na portálu iDNES.cz.CCCSSS

220 komentar komentar | 19. února 2009 v 4:00 | Reagovat

Facka Macka opět na scéně

V televizní reklamě na první televizní zpravodajský portál jedné nejmenované televize se mezi skandálními a tragickými upoutávkami, které jsou nejlepší udičkou pro diváky, opět objevila kauza Mackova facka.

Mně tento incident připomněl jednu z typických vlastností mužského soutěživého světa a tou je: Muži si vždycky najdou důvod, aby se mohli poprat. Samozřejmě ne všichni, tato vlastnost spadá hlavně do kompetence samců s vůdčími ambicemi.

I když se říká:„Cherchez la femme“ (za vším hledej ženu) a v pozadí některých úspěšných mužů i jejich činů můžeme najít ambiciózní intrikánku, ne vždy je žena pravou příčinou konfliktu. Někdy je totiž muži využívají žen jen jako záminku k boji.

I krásná Helena se stala záminkou k válce o nadvládu nad bohatým obchodním městem Trójou. Zrovna tak souboje v dobách rytířů či gentlemanů za čest některé ženy, měly s její ctí jen málo společného. Kolikrát se jednalo i o ženu pochybné pověsti, která žádnou čest neměla. Takže vlastně šlo často o souboj, v němž se rozhodovalo, který kohout bude obskakovat tu či onu slepici.

A tak žena sloužila často jako záminka k válce, souboji o její vagínu, nebo jako prostý důvod k vyrovnání účtů mezi pány.

A poslední příčina podle všech indicií, které pronikly na veřejnost odpovídá i Mackově facce - zezadovce.

Už jenom fakt, že pan Macek bránil čest své ženy nečestně, tedy nečekaným útokem zezadu, degraduje jeho argument pro důvod k facce na školáckou výmluvu.

Jako příčina facky byla uvedena pomluva pana Ratha, že pan Macek se oženil pro peníze. Jak tato pomluva souvisela se ctí jeho bývalé ženy? Nijak, její čest nebyla poškozena. Naopak pomluva se týkala cti pana Macka.

Bránit čest ženy, k níž se choval sám nečestně, tedy nevěrně, a tudíž manželství skončilo rozvodem, je další absurdní fakt, který je pro jeho argumentaci facky přímo zkázonosným zemětřesením.

Nad fackovací argumentací rytíře Macka, jenž bránil čest své ženy, která neutrpěla žádnou újmu, může romanticky zavzdychat snad jen -náctiletá naivka věřící ještě pohádkám.

Ano blafák se nevydařil. Pan Macek pro svoji satisfakci zvolil způsob poněkud nešťastný, jímž nakonec shodil sám sebe.

Když už se chtěl bít, měl se Rathovi postavit čelem jako chlap chlapovi, bránit svoji čest a netahat do toho romantickou faleš.

Možná by pak zabodoval jako akční hrdina. I když asi každý rozumný člověk by si povzdechl: „Jako malí kluci.“

221 komentar komentar | 19. února 2009 v 4:01 | Reagovat

Facka Macka opět na scéně

V televizní reklamě na první televizní zpravodajský portál jedné nejmenované televize se mezi skandálními a tragickými upoutávkami, které jsou nejlepší udičkou pro diváky, opět objevila kauza Mackova facka.

Mně tento incident připomněl jednu z typických vlastností mužského soutěživého světa a tou je: Muži si vždycky najdou důvod, aby se mohli poprat. Samozřejmě ne všichni, tato vlastnost spadá hlavně do kompetence samců s vůdčími ambicemi.

I když se říká:„Cherchez la femme“ (za vším hledej ženu) a v pozadí některých úspěšných mužů i jejich činů můžeme najít ambiciózní intrikánku, ne vždy je žena pravou příčinou konfliktu. Někdy je totiž muži využívají žen jen jako záminku k boji.

I krásná Helena se stala záminkou k válce o nadvládu nad bohatým obchodním městem Trójou. Zrovna tak souboje v dobách rytířů či gentlemanů za čest některé ženy, měly s její ctí jen málo společného. Kolikrát se jednalo i o ženu pochybné pověsti, která žádnou čest neměla. Takže vlastně šlo často o souboj, v němž se rozhodovalo, který kohout bude obskakovat tu či onu slepici.

A tak žena sloužila často jako záminka k válce, souboji o její vagínu, nebo jako prostý důvod k vyrovnání účtů mezi pány.

A poslední příčina podle všech indicií, které pronikly na veřejnost odpovídá i Mackově facce - zezadovce.

Už jenom fakt, že pan Macek bránil čest své ženy nečestně, tedy nečekaným útokem zezadu, degraduje jeho argument pro důvod k facce na školáckou výmluvu.

Jako příčina facky byla uvedena pomluva pana Ratha, že pan Macek se oženil pro peníze. Jak tato pomluva souvisela se ctí jeho bývalé ženy? Nijak, její čest nebyla poškozena. Naopak pomluva se týkala cti pana Macka.

Bránit čest ženy, k níž se choval sám nečestně, tedy nevěrně, a tudíž manželství skončilo rozvodem, je další absurdní fakt, který je pro jeho argumentaci facky přímo zkázonosným zemětřesením.

Nad fackovací argumentací rytíře Macka, jenž bránil čest své ženy, která neutrpěla žádnou újmu, může romanticky zavzdychat snad jen -náctiletá naivka věřící ještě pohádkám.

Ano blafák se nevydařil. Pan Macek pro svoji satisfakci zvolil způsob poněkud nešťastný, jímž nakonec shodil sám sebe.

Když už se chtěl bít, měl se Rathovi postavit čelem jako chlap chlapovi, bránit svoji čest a netahat do toho romantickou faleš.

Možná by pak zabodoval jako akční hrdina. I když asi každý rozumný člověk by si povzdechl: „Jako malí kluci.“

YXYX

222 komentar komentar | 19. února 2009 v 4:01 | Reagovat

Facka Macka opět na scéně

V televizní reklamě na první televizní zpravodajský portál jedné nejmenované televize se mezi skandálními a tragickými upoutávkami, které jsou nejlepší udičkou pro diváky, opět objevila kauza Mackova facka.

Mně tento incident připomněl jednu z typických vlastností mužského soutěživého světa a tou je: Muži si vždycky najdou důvod, aby se mohli poprat. Samozřejmě ne všichni, tato vlastnost spadá hlavně do kompetence samců s vůdčími ambicemi.

I když se říká:„Cherchez la femme“ (za vším hledej ženu) a v pozadí některých úspěšných mužů i jejich činů můžeme najít ambiciózní intrikánku, ne vždy je žena pravou příčinou konfliktu. Někdy je totiž muži využívají žen jen jako záminku k boji.

I krásná Helena se stala záminkou k válce o nadvládu nad bohatým obchodním městem Trójou. Zrovna tak souboje v dobách rytířů či gentlemanů za čest některé ženy, měly s její ctí jen málo společného. Kolikrát se jednalo i o ženu pochybné pověsti, která žádnou čest neměla. Takže vlastně šlo často o souboj, v němž se rozhodovalo, který kohout bude obskakovat tu či onu slepici.

A tak žena sloužila často jako záminka k válce, souboji o její vagínu, nebo jako prostý důvod k vyrovnání účtů mezi pány.

A poslední příčina podle všech indicií, které pronikly na veřejnost odpovídá i Mackově facce - zezadovce.

Už jenom fakt, že pan Macek bránil čest své ženy nečestně, tedy nečekaným útokem zezadu, degraduje jeho argument pro důvod k facce na školáckou výmluvu.

Jako příčina facky byla uvedena pomluva pana Ratha, že pan Macek se oženil pro peníze. Jak tato pomluva souvisela se ctí jeho bývalé ženy? Nijak, její čest nebyla poškozena. Naopak pomluva se týkala cti pana Macka.

Bránit čest ženy, k níž se choval sám nečestně, tedy nevěrně, a tudíž manželství skončilo rozvodem, je další absurdní fakt, který je pro jeho argumentaci facky přímo zkázonosným zemětřesením.

Nad fackovací argumentací rytíře Macka, jenž bránil čest své ženy, která neutrpěla žádnou újmu, může romanticky zavzdychat snad jen -náctiletá naivka věřící ještě pohádkám.

Ano blafák se nevydařil. Pan Macek pro svoji satisfakci zvolil způsob poněkud nešťastný, jímž nakonec shodil sám sebe.

Když už se chtěl bít, měl se Rathovi postavit čelem jako chlap chlapovi, bránit svoji čest a netahat do toho romantickou faleš.

Možná by pak zabodoval jako akční hrdina. I když asi každý rozumný člověk by si povzdechl: „Jako malí kluci.“

ASAS

223 komentar komentar | 19. února 2009 v 4:03 | Reagovat

Ještě vám nepřišla výplata? Podívejte se, co dělat

Mince v ruce

12:05 | 18.2.2009 | Petr Kučera

Praha - Dostávali jste výplatu pravidelně třeba mezi 8. a 12. dnem v měsíci, ale tentokrát vám ještě nic nepřišlo?

V některých případech vám zaměstnavatel může poslat peníze až na konci měsíce. Přesto neváhejte a už teď se zajímejte, co je důvodem zpoždění. Jestliže byl totiž na firmu podán insolvenční návrh, můžete promeškat důležitý termín!

Nejpozději do konce měsíce

Výplatní termín byste měli mít stanovený v pracovní smlouvě, kolektivní smlouvě, mzdovém výměru nebo jiném dokumentu. Podle zákoníku práce je mzda splatná po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém na ni zaměstnanci vzniklo právo. Například jde-li o mzdu za práci v lednu, musí ji firma vyplatit do konce února.

Praktické rady

Výplatní termín bývá uveden v pracovní smlouvě, mzdovém výměru, dohodě s odbory nebo jiném dokumentu. Každopádně musíte  dostat zaplaceno nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce (tedy do konce února, jde-li o mzdu za leden).

Zjistěte si, jestli byl na vašeho zaměstnavatele podán insolvenční návrh. Od jeho podání máte totiž jenom měsíc na přihlášení svých mzdových nároků u úřadu práce.

Uplynulo-li od splatnosti mzdy 15 dnů, můžete podat okamžitou výpověď. Pokud firma přežije, musí vám vedle mzdy a úroků zaplatit také odstupné.

Ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele upravuje zákon č. 118/2000 Sb.

Pokud firma nevyplatí mzdu celou, přestože na ni máte nárok, posuzuje se to stejně, jako kdyby ji nevyplatila vůbec. Nejdříve se ale podívejte, zda skutečně neměla důvod pro krácení mzdy.

Ani když zaměstnavatel stanoví konkrétní termín, nemůže vás tím připravit o nárok podle zákoníku. „Firma tedy může splatnost mzdy zkrátit a určit dřívější termín než poslední den následujícího měsíce. Nikoliv však jednostranně prodloužit - třeba že by mzdu za leden vyplatila až v březnu," říká podnikový právník Zdeněk Bauer.

Výjimka je možná u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Jestliže byla sjednána jednorázová splatnost odměny až po provedení celého pracovního úkolu, vyplatí ji zaměstnavatel v nejbližším výplatním termínu po dokončení a odevzdání práce.

Po patnácti dnech výpověď

Přestože ve vašem případě je možná na výplatu čas až do konce měsíce, nejpozději týden po dříve běžném termínu se začněte zajímat, kde je zpoždění.

Stačí neformální dotaz u nadřízeného nebo v účtárně. „Nedostanete-li uspokojivou odpověď ústně, pošlete firmě doporučený dopis. Oznamte, že vám zatím nepřišla mzda a že žádáte o uvedení důvodu," dodává poradce Jaroslav Novotný, specializující se na malé a střední firmy.

Jestliže nedostanete peníze do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti, můžete podat okamžitou výpověď. Oproti běžné výpovědi nemusíte dodržovat žádnou výpovědní lhůtu - teoreticky tak lze hned další den nastoupit do nového zaměstnání.  Navíc vám dosavadní zaměstnavatel musí vyplatit nejen dlužnou mzdu, ale také úroky z prodlení. Máte nárok dokonce i na odstupné (další tři měsíční mzdy) - to je opět příjemný rozdíl oproti situaci, kdy byste dali výpověď za normálních okolností.

Pochopitelně záleží na finanční situaci vaší firmy. Když krachuje, těžko z ní dostanete samotnou výplatu, natož odstupné. „Jestli jste z menšího města a nechce se vám stěhovat za prací, bude možná vhodnější nějak vašemu zaměstnavateli pomoci. Tedy pokud je pro vás lepší dočasně dostávat nižší mzdu nebo třeba i pracovat zadarmo, než přijít o práci úplně," říká Novotný. Když pak vaše firma skutečně vstane z mrtvých, vyplatí se mít vaši předchozí toleranci písemně zdokumentovanou.

Pozor na insolvenční návrh

Anketa

Anketa

Zaznamenali jste finanční krizi i na vaší výplatě?

Ano, přišel jsem o práci (9.5%)  

Ano, beru méně než předtím (39.4%)  

Můj příjem je zhruba stejný jako dříve (36.3%)  

Mám vyšší mzdu než před krizí (14.8%)  

Jestliže vám zaměstnavatel nezaplatil mzdu do dne splatnosti (tedy nejpozději do konce následujícího měsíce), můžete na něj podat insolvenční návrh. Potřebujete k tomu ještě alespoň jednu další fyzickou nebo právnickou osobu - může to být váš kolega, kterému také nepřišla včas výplata, nebo třeba odběratel, kterému firma nezaplatila.

Předtím si ale zjistěte, zda už na vaši firmu nepodal insolvenční návrh někdo jiný. V takovém případě vám totiž běží měsíční lhůta pro přihlášení vašeho mzdového nároku. Potřebnou informaci zjistíte v insolvenčním rejstříku ministerstva spravedlnosti nebo také na webu ministerstva práce a sociálních věcí (jde prakticky o totožné údaje).

Co se stane, když se nepřihlásíte do jednoho měsíce od podání insolvenčního návrhu? Mzdový nárok vám sice nepropadne, budete se však o něj muset přihlásit u soudu. To je přinejmenším delší a komplikovanější cest

224 komentar komentar | 19. února 2009 v 4:04 | Reagovat

Ještě vám nepřišla výplata? Podívejte se, co dělat

Mince v ruce

12:05 | 18.2.2009 | Petr Kučera

Praha - Dostávali jste výplatu pravidelně třeba mezi 8. a 12. dnem v měsíci, ale tentokrát vám ještě nic nepřišlo?

V některých případech vám zaměstnavatel může poslat peníze až na konci měsíce. Přesto neváhejte a už teď se zajímejte, co je důvodem zpoždění. Jestliže byl totiž na firmu podán insolvenční návrh, můžete promeškat důležitý termín!

Nejpozději do konce měsíce

Výplatní termín byste měli mít stanovený v pracovní smlouvě, kolektivní smlouvě, mzdovém výměru nebo jiném dokumentu. Podle zákoníku práce je mzda splatná po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém na ni zaměstnanci vzniklo právo. Například jde-li o mzdu za práci v lednu, musí ji firma vyplatit do konce února.

Praktické rady

Výplatní termín bývá uveden v pracovní smlouvě, mzdovém výměru, dohodě s odbory nebo jiném dokumentu. Každopádně musíte  dostat zaplaceno nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce (tedy do konce února, jde-li o mzdu za leden).

Zjistěte si, jestli byl na vašeho zaměstnavatele podán insolvenční návrh. Od jeho podání máte totiž jenom měsíc na přihlášení svých mzdových nároků u úřadu práce.

Uplynulo-li od splatnosti mzdy 15 dnů, můžete podat okamžitou výpověď. Pokud firma přežije, musí vám vedle mzdy a úroků zaplatit také odstupné.

Ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele upravuje zákon č. 118/2000 Sb.

Pokud firma nevyplatí mzdu celou, přestože na ni máte nárok, posuzuje se to stejně, jako kdyby ji nevyplatila vůbec. Nejdříve se ale podívejte, zda skutečně neměla důvod pro krácení mzdy.

Ani když zaměstnavatel stanoví konkrétní termín, nemůže vás tím připravit o nárok podle zákoníku. „Firma tedy může splatnost mzdy zkrátit a určit dřívější termín než poslední den následujícího měsíce. Nikoliv však jednostranně prodloužit - třeba že by mzdu za leden vyplatila až v březnu," říká podnikový právník Zdeněk Bauer.

Výjimka je možná u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Jestliže byla sjednána jednorázová splatnost odměny až po provedení celého pracovního úkolu, vyplatí ji zaměstnavatel v nejbližším výplatním termínu po dokončení a odevzdání práce.

Po patnácti dnech výpověď

Přestože ve vašem případě je možná na výplatu čas až do konce měsíce, nejpozději týden po dříve běžném termínu se začněte zajímat, kde je zpoždění.

Stačí neformální dotaz u nadřízeného nebo v účtárně. „Nedostanete-li uspokojivou odpověď ústně, pošlete firmě doporučený dopis. Oznamte, že vám zatím nepřišla mzda a že žádáte o uvedení důvodu," dodává poradce Jaroslav Novotný, specializující se na malé a střední firmy.

Jestliže nedostanete peníze do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti, můžete podat okamžitou výpověď. Oproti běžné výpovědi nemusíte dodržovat žádnou výpovědní lhůtu - teoreticky tak lze hned další den nastoupit do nového zaměstnání.  Navíc vám dosavadní zaměstnavatel musí vyplatit nejen dlužnou mzdu, ale také úroky z prodlení. Máte nárok dokonce i na odstupné (další tři měsíční mzdy) - to je opět příjemný rozdíl oproti situaci, kdy byste dali výpověď za normálních okolností.

Pochopitelně záleží na finanční situaci vaší firmy. Když krachuje, těžko z ní dostanete samotnou výplatu, natož odstupné. „Jestli jste z menšího města a nechce se vám stěhovat za prací, bude možná vhodnější nějak vašemu zaměstnavateli pomoci. Tedy pokud je pro vás lepší dočasně dostávat nižší mzdu nebo třeba i pracovat zadarmo, než přijít o práci úplně," říká Novotný. Když pak vaše firma skutečně vstane z mrtvých, vyplatí se mít vaši předchozí toleranci písemně zdokumentovanou.

Pozor na insolvenční návrh

Anketa

Anketa

Zaznamenali jste finanční krizi i na vaší výplatě?

Ano, přišel jsem o práci (9.5%)  

Ano, beru méně než předtím (39.4%)  

Můj příjem je zhruba stejný jako dříve (36.3%)  

Mám vyšší mzdu než před krizí (14.8%)  

Jestliže vám zaměstnavatel nezaplatil mzdu do dne splatnosti (tedy nejpozději do konce následujícího měsíce), můžete na něj podat insolvenční návrh. Potřebujete k tomu ještě alespoň jednu další fyzickou nebo právnickou osobu - může to být váš kolega, kterému také nepřišla včas výplata, nebo třeba odběratel, kterému firma nezaplatila.

Předtím si ale zjistěte, zda už na vaši firmu nepodal insolvenční návrh někdo jiný. V takovém případě vám totiž běží měsíční lhůta pro přihlášení vašeho mzdového nároku. Potřebnou informaci zjistíte v insolvenčním rejstříku ministerstva spravedlnosti nebo také na webu ministerstva práce a sociálních věcí (jde prakticky o totožné údaje).

Co se stane, když se nepřihlásíte do jednoho měsíce od podání insolvenčního návrhu? Mzdový nárok vám sice nepropadne, budete se však o něj muset přihlásit u soudu. To je přinejmenším delší a komplikovanější cestAAA

225 komentar komentar | 19. února 2009 v 4:04 | Reagovat

Ještě vám nepřišla výplata? Podívejte se, co dělat

Mince v ruce

12:05 | 18.2.2009 | Petr Kučera

Praha - Dostávali jste výplatu pravidelně třeba mezi 8. a 12. dnem v měsíci, ale tentokrát vám ještě nic nepřišlo?

V některých případech vám zaměstnavatel může poslat peníze až na konci měsíce. Přesto neváhejte a už teď se zajímejte, co je důvodem zpoždění. Jestliže byl totiž na firmu podán insolvenční návrh, můžete promeškat důležitý termín!

Nejpozději do konce měsíce

Výplatní termín byste měli mít stanovený v pracovní smlouvě, kolektivní smlouvě, mzdovém výměru nebo jiném dokumentu. Podle zákoníku práce je mzda splatná po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém na ni zaměstnanci vzniklo právo. Například jde-li o mzdu za práci v lednu, musí ji firma vyplatit do konce února.

Praktické rady

Výplatní termín bývá uveden v pracovní smlouvě, mzdovém výměru, dohodě s odbory nebo jiném dokumentu. Každopádně musíte  dostat zaplaceno nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce (tedy do konce února, jde-li o mzdu za leden).

Zjistěte si, jestli byl na vašeho zaměstnavatele podán insolvenční návrh. Od jeho podání máte totiž jenom měsíc na přihlášení svých mzdových nároků u úřadu práce.

Uplynulo-li od splatnosti mzdy 15 dnů, můžete podat okamžitou výpověď. Pokud firma přežije, musí vám vedle mzdy a úroků zaplatit také odstupné.

Ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele upravuje zákon č. 118/2000 Sb.

Pokud firma nevyplatí mzdu celou, přestože na ni máte nárok, posuzuje se to stejně, jako kdyby ji nevyplatila vůbec. Nejdříve se ale podívejte, zda skutečně neměla důvod pro krácení mzdy.

Ani když zaměstnavatel stanoví konkrétní termín, nemůže vás tím připravit o nárok podle zákoníku. „Firma tedy může splatnost mzdy zkrátit a určit dřívější termín než poslední den následujícího měsíce. Nikoliv však jednostranně prodloužit - třeba že by mzdu za leden vyplatila až v březnu," říká podnikový právník Zdeněk Bauer.

Výjimka je možná u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Jestliže byla sjednána jednorázová splatnost odměny až po provedení celého pracovního úkolu, vyplatí ji zaměstnavatel v nejbližším výplatním termínu po dokončení a odevzdání práce.

Po patnácti dnech výpověď

Přestože ve vašem případě je možná na výplatu čas až do konce měsíce, nejpozději týden po dříve běžném termínu se začněte zajímat, kde je zpoždění.

Stačí neformální dotaz u nadřízeného nebo v účtárně. „Nedostanete-li uspokojivou odpověď ústně, pošlete firmě doporučený dopis. Oznamte, že vám zatím nepřišla mzda a že žádáte o uvedení důvodu," dodává poradce Jaroslav Novotný, specializující se na malé a střední firmy.

Jestliže nedostanete peníze do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti, můžete podat okamžitou výpověď. Oproti běžné výpovědi nemusíte dodržovat žádnou výpovědní lhůtu - teoreticky tak lze hned další den nastoupit do nového zaměstnání.  Navíc vám dosavadní zaměstnavatel musí vyplatit nejen dlužnou mzdu, ale také úroky z prodlení. Máte nárok dokonce i na odstupné (další tři měsíční mzdy) - to je opět příjemný rozdíl oproti situaci, kdy byste dali výpověď za normálních okolností.

Pochopitelně záleží na finanční situaci vaší firmy. Když krachuje, těžko z ní dostanete samotnou výplatu, natož odstupné. „Jestli jste z menšího města a nechce se vám stěhovat za prací, bude možná vhodnější nějak vašemu zaměstnavateli pomoci. Tedy pokud je pro vás lepší dočasně dostávat nižší mzdu nebo třeba i pracovat zadarmo, než přijít o práci úplně," říká Novotný. Když pak vaše firma skutečně vstane z mrtvých, vyplatí se mít vaši předchozí toleranci písemně zdokumentovanou.

Pozor na insolvenční návrh

Anketa

Anketa

Zaznamenali jste finanční krizi i na vaší výplatě?

Ano, přišel jsem o práci (9.5%)  

Ano, beru méně než předtím (39.4%)  

Můj příjem je zhruba stejný jako dříve (36.3%)  

Mám vyšší mzdu než před krizí (14.8%)  

Jestliže vám zaměstnavatel nezaplatil mzdu do dne splatnosti (tedy nejpozději do konce následujícího měsíce), můžete na něj podat insolvenční návrh. Potřebujete k tomu ještě alespoň jednu další fyzickou nebo právnickou osobu - může to být váš kolega, kterému také nepřišla včas výplata, nebo třeba odběratel, kterému firma nezaplatila.

Předtím si ale zjistěte, zda už na vaši firmu nepodal insolvenční návrh někdo jiný. V takovém případě vám totiž běží měsíční lhůta pro přihlášení vašeho mzdového nároku. Potřebnou informaci zjistíte v insolvenčním rejstříku ministerstva spravedlnosti nebo také na webu ministerstva práce a sociálních věcí (jde prakticky o totožné údaje).

Co se stane, když se nepřihlásíte do jednoho měsíce od podání insolvenčního návrhu? Mzdový nárok vám sice nepropadne, budete se však o něj muset přihlásit u soudu. To je přinejmenším delší a komplikovanější cestSSSS

226 komentar komentar | 19. února 2009 v 4:04 | Reagovat

Ještě vám nepřišla výplata? Podívejte se, co dělat

Mince v ruce

12:05 | 18.2.2009 | Petr Kučera

Praha - Dostávali jste výplatu pravidelně třeba mezi 8. a 12. dnem v měsíci, ale tentokrát vám ještě nic nepřišlo?

V některých případech vám zaměstnavatel může poslat peníze až na konci měsíce. Přesto neváhejte a už teď se zajímejte, co je důvodem zpoždění. Jestliže byl totiž na firmu podán insolvenční návrh, můžete promeškat důležitý termín!

Nejpozději do konce měsíce

Výplatní termín byste měli mít stanovený v pracovní smlouvě, kolektivní smlouvě, mzdovém výměru nebo jiném dokumentu. Podle zákoníku práce je mzda splatná po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém na ni zaměstnanci vzniklo právo. Například jde-li o mzdu za práci v lednu, musí ji firma vyplatit do konce února.

Praktické rady

Výplatní termín bývá uveden v pracovní smlouvě, mzdovém výměru, dohodě s odbory nebo jiném dokumentu. Každopádně musíte  dostat zaplaceno nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce (tedy do konce února, jde-li o mzdu za leden).

Zjistěte si, jestli byl na vašeho zaměstnavatele podán insolvenční návrh. Od jeho podání máte totiž jenom měsíc na přihlášení svých mzdových nároků u úřadu práce.

Uplynulo-li od splatnosti mzdy 15 dnů, můžete podat okamžitou výpověď. Pokud firma přežije, musí vám vedle mzdy a úroků zaplatit také odstupné.

Ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele upravuje zákon č. 118/2000 Sb.

Pokud firma nevyplatí mzdu celou, přestože na ni máte nárok, posuzuje se to stejně, jako kdyby ji nevyplatila vůbec. Nejdříve se ale podívejte, zda skutečně neměla důvod pro krácení mzdy.

Ani když zaměstnavatel stanoví konkrétní termín, nemůže vás tím připravit o nárok podle zákoníku. „Firma tedy může splatnost mzdy zkrátit a určit dřívější termín než poslední den následujícího měsíce. Nikoliv však jednostranně prodloužit - třeba že by mzdu za leden vyplatila až v březnu," říká podnikový právník Zdeněk Bauer.

Výjimka je možná u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Jestliže byla sjednána jednorázová splatnost odměny až po provedení celého pracovního úkolu, vyplatí ji zaměstnavatel v nejbližším výplatním termínu po dokončení a odevzdání práce.

Po patnácti dnech výpověď

Přestože ve vašem případě je možná na výplatu čas až do konce měsíce, nejpozději týden po dříve běžném termínu se začněte zajímat, kde je zpoždění.

Stačí neformální dotaz u nadřízeného nebo v účtárně. „Nedostanete-li uspokojivou odpověď ústně, pošlete firmě doporučený dopis. Oznamte, že vám zatím nepřišla mzda a že žádáte o uvedení důvodu," dodává poradce Jaroslav Novotný, specializující se na malé a střední firmy.

Jestliže nedostanete peníze do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti, můžete podat okamžitou výpověď. Oproti běžné výpovědi nemusíte dodržovat žádnou výpovědní lhůtu - teoreticky tak lze hned další den nastoupit do nového zaměstnání.  Navíc vám dosavadní zaměstnavatel musí vyplatit nejen dlužnou mzdu, ale také úroky z prodlení. Máte nárok dokonce i na odstupné (další tři měsíční mzdy) - to je opět příjemný rozdíl oproti situaci, kdy byste dali výpověď za normálních okolností.

Pochopitelně záleží na finanční situaci vaší firmy. Když krachuje, těžko z ní dostanete samotnou výplatu, natož odstupné. „Jestli jste z menšího města a nechce se vám stěhovat za prací, bude možná vhodnější nějak vašemu zaměstnavateli pomoci. Tedy pokud je pro vás lepší dočasně dostávat nižší mzdu nebo třeba i pracovat zadarmo, než přijít o práci úplně," říká Novotný. Když pak vaše firma skutečně vstane z mrtvých, vyplatí se mít vaši předchozí toleranci písemně zdokumentovanou.

Pozor na insolvenční návrh

Anketa

Anketa

Zaznamenali jste finanční krizi i na vaší výplatě?

Ano, přišel jsem o práci (9.5%)  

Ano, beru méně než předtím (39.4%)  

Můj příjem je zhruba stejný jako dříve (36.3%)  

Mám vyšší mzdu než před krizí (14.8%)  

Jestliže vám zaměstnavatel nezaplatil mzdu do dne splatnosti (tedy nejpozději do konce následujícího měsíce), můžete na něj podat insolvenční návrh. Potřebujete k tomu ještě alespoň jednu další fyzickou nebo právnickou osobu - může to být váš kolega, kterému také nepřišla včas výplata, nebo třeba odběratel, kterému firma nezaplatila.

Předtím si ale zjistěte, zda už na vaši firmu nepodal insolvenční návrh někdo jiný. V takovém případě vám totiž běží měsíční lhůta pro přihlášení vašeho mzdového nároku. Potřebnou informaci zjistíte v insolvenčním rejstříku ministerstva spravedlnosti nebo také na webu ministerstva práce a sociálních věcí (jde prakticky o totožné údaje).

Co se stane, když se nepřihlásíte do jednoho měsíce od podání insolvenčního návrhu? Mzdový nárok vám sice nepropadne, budete se však o něj muset přihlásit u soudu. To je přinejmenším delší a komplikovanější cestFFFFFFF

227 komentar komentar | 19. února 2009 v 4:04 | Reagovat

Ještě vám nepřišla výplata? Podívejte se, co dělat

Mince v ruce

12:05 | 18.2.2009 | Petr Kučera

Praha - Dostávali jste výplatu pravidelně třeba mezi 8. a 12. dnem v měsíci, ale tentokrát vám ještě nic nepřišlo?

V některých případech vám zaměstnavatel může poslat peníze až na konci měsíce. Přesto neváhejte a už teď se zajímejte, co je důvodem zpoždění. Jestliže byl totiž na firmu podán insolvenční návrh, můžete promeškat důležitý termín!

Nejpozději do konce měsíce

Výplatní termín byste měli mít stanovený v pracovní smlouvě, kolektivní smlouvě, mzdovém výměru nebo jiném dokumentu. Podle zákoníku práce je mzda splatná po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém na ni zaměstnanci vzniklo právo. Například jde-li o mzdu za práci v lednu, musí ji firma vyplatit do konce února.

Praktické rady

Výplatní termín bývá uveden v pracovní smlouvě, mzdovém výměru, dohodě s odbory nebo jiném dokumentu. Každopádně musíte  dostat zaplaceno nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce (tedy do konce února, jde-li o mzdu za leden).

Zjistěte si, jestli byl na vašeho zaměstnavatele podán insolvenční návrh. Od jeho podání máte totiž jenom měsíc na přihlášení svých mzdových nároků u úřadu práce.

Uplynulo-li od splatnosti mzdy 15 dnů, můžete podat okamžitou výpověď. Pokud firma přežije, musí vám vedle mzdy a úroků zaplatit také odstupné.

Ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele upravuje zákon č. 118/2000 Sb.

Pokud firma nevyplatí mzdu celou, přestože na ni máte nárok, posuzuje se to stejně, jako kdyby ji nevyplatila vůbec. Nejdříve se ale podívejte, zda skutečně neměla důvod pro krácení mzdy.

Ani když zaměstnavatel stanoví konkrétní termín, nemůže vás tím připravit o nárok podle zákoníku. „Firma tedy může splatnost mzdy zkrátit a určit dřívější termín než poslední den následujícího měsíce. Nikoliv však jednostranně prodloužit - třeba že by mzdu za leden vyplatila až v březnu," říká podnikový právník Zdeněk Bauer.

Výjimka je možná u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Jestliže byla sjednána jednorázová splatnost odměny až po provedení celého pracovního úkolu, vyplatí ji zaměstnavatel v nejbližším výplatním termínu po dokončení a odevzdání práce.

Po patnácti dnech výpověď

Přestože ve vašem případě je možná na výplatu čas až do konce měsíce, nejpozději týden po dříve běžném termínu se začněte zajímat, kde je zpoždění.

Stačí neformální dotaz u nadřízeného nebo v účtárně. „Nedostanete-li uspokojivou odpověď ústně, pošlete firmě doporučený dopis. Oznamte, že vám zatím nepřišla mzda a že žádáte o uvedení důvodu," dodává poradce Jaroslav Novotný, specializující se na malé a střední firmy.

Jestliže nedostanete peníze do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti, můžete podat okamžitou výpověď. Oproti běžné výpovědi nemusíte dodržovat žádnou výpovědní lhůtu - teoreticky tak lze hned další den nastoupit do nového zaměstnání.  Navíc vám dosavadní zaměstnavatel musí vyplatit nejen dlužnou mzdu, ale také úroky z prodlení. Máte nárok dokonce i na odstupné (další tři měsíční mzdy) - to je opět příjemný rozdíl oproti situaci, kdy byste dali výpověď za normálních okolností.

Pochopitelně záleží na finanční situaci vaší firmy. Když krachuje, těžko z ní dostanete samotnou výplatu, natož odstupné. „Jestli jste z menšího města a nechce se vám stěhovat za prací, bude možná vhodnější nějak vašemu zaměstnavateli pomoci. Tedy pokud je pro vás lepší dočasně dostávat nižší mzdu nebo třeba i pracovat zadarmo, než přijít o práci úplně," říká Novotný. Když pak vaše firma skutečně vstane z mrtvých, vyplatí se mít vaši předchozí toleranci písemně zdokumentovanou.

Pozor na insolvenční návrh

Anketa

Anketa

Zaznamenali jste finanční krizi i na vaší výplatě?

Ano, přišel jsem o práci (9.5%)  

Ano, beru méně než předtím (39.4%)  

Můj příjem je zhruba stejný jako dříve (36.3%)  

Mám vyšší mzdu než před krizí (14.8%)  

Jestliže vám zaměstnavatel nezaplatil mzdu do dne splatnosti (tedy nejpozději do konce následujícího měsíce), můžete na něj podat insolvenční návrh. Potřebujete k tomu ještě alespoň jednu další fyzickou nebo právnickou osobu - může to být váš kolega, kterému také nepřišla včas výplata, nebo třeba odběratel, kterému firma nezaplatila.

Předtím si ale zjistěte, zda už na vaši firmu nepodal insolvenční návrh někdo jiný. V takovém případě vám totiž běží měsíční lhůta pro přihlášení vašeho mzdového nároku. Potřebnou informaci zjistíte v insolvenčním rejstříku ministerstva spravedlnosti nebo také na webu ministerstva práce a sociálních věcí (jde prakticky o totožné údaje).

Co se stane, když se nepřihlásíte do jednoho měsíce od podání insolvenčního návrhu? Mzdový nárok vám sice nepropadne, budete se však o něj muset přihlásit u soudu. To je přinejmenším delší a komplikovanější cestDDDDDDD

228 komentar komentar | 19. února 2009 v 4:04 | Reagovat

Ještě vám nepřišla výplata? Podívejte se, co dělat

Mince v ruce

12:05 | 18.2.2009 | Petr Kučera

Praha - Dostávali jste výplatu pravidelně třeba mezi 8. a 12. dnem v měsíci, ale tentokrát vám ještě nic nepřišlo?

V některých případech vám zaměstnavatel může poslat peníze až na konci měsíce. Přesto neváhejte a už teď se zajímejte, co je důvodem zpoždění. Jestliže byl totiž na firmu podán insolvenční návrh, můžete promeškat důležitý termín!

Nejpozději do konce měsíce

Výplatní termín byste měli mít stanovený v pracovní smlouvě, kolektivní smlouvě, mzdovém výměru nebo jiném dokumentu. Podle zákoníku práce je mzda splatná po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém na ni zaměstnanci vzniklo právo. Například jde-li o mzdu za práci v lednu, musí ji firma vyplatit do konce února.

Praktické rady

Výplatní termín bývá uveden v pracovní smlouvě, mzdovém výměru, dohodě s odbory nebo jiném dokumentu. Každopádně musíte  dostat zaplaceno nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce (tedy do konce února, jde-li o mzdu za leden).

Zjistěte si, jestli byl na vašeho zaměstnavatele podán insolvenční návrh. Od jeho podání máte totiž jenom měsíc na přihlášení svých mzdových nároků u úřadu práce.

Uplynulo-li od splatnosti mzdy 15 dnů, můžete podat okamžitou výpověď. Pokud firma přežije, musí vám vedle mzdy a úroků zaplatit také odstupné.

Ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele upravuje zákon č. 118/2000 Sb.

Pokud firma nevyplatí mzdu celou, přestože na ni máte nárok, posuzuje se to stejně, jako kdyby ji nevyplatila vůbec. Nejdříve se ale podívejte, zda skutečně neměla důvod pro krácení mzdy.

Ani když zaměstnavatel stanoví konkrétní termín, nemůže vás tím připravit o nárok podle zákoníku. „Firma tedy může splatnost mzdy zkrátit a určit dřívější termín než poslední den následujícího měsíce. Nikoliv však jednostranně prodloužit - třeba že by mzdu za leden vyplatila až v březnu," říká podnikový právník Zdeněk Bauer.

Výjimka je možná u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Jestliže byla sjednána jednorázová splatnost odměny až po provedení celého pracovního úkolu, vyplatí ji zaměstnavatel v nejbližším výplatním termínu po dokončení a odevzdání práce.

Po patnácti dnech výpověď

Přestože ve vašem případě je možná na výplatu čas až do konce měsíce, nejpozději týden po dříve běžném termínu se začněte zajímat, kde je zpoždění.

Stačí neformální dotaz u nadřízeného nebo v účtárně. „Nedostanete-li uspokojivou odpověď ústně, pošlete firmě doporučený dopis. Oznamte, že vám zatím nepřišla mzda a že žádáte o uvedení důvodu," dodává poradce Jaroslav Novotný, specializující se na malé a střední firmy.

Jestliže nedostanete peníze do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti, můžete podat okamžitou výpověď. Oproti běžné výpovědi nemusíte dodržovat žádnou výpovědní lhůtu - teoreticky tak lze hned další den nastoupit do nového zaměstnání.  Navíc vám dosavadní zaměstnavatel musí vyplatit nejen dlužnou mzdu, ale také úroky z prodlení. Máte nárok dokonce i na odstupné (další tři měsíční mzdy) - to je opět příjemný rozdíl oproti situaci, kdy byste dali výpověď za normálních okolností.

Pochopitelně záleží na finanční situaci vaší firmy. Když krachuje, těžko z ní dostanete samotnou výplatu, natož odstupné. „Jestli jste z menšího města a nechce se vám stěhovat za prací, bude možná vhodnější nějak vašemu zaměstnavateli pomoci. Tedy pokud je pro vás lepší dočasně dostávat nižší mzdu nebo třeba i pracovat zadarmo, než přijít o práci úplně," říká Novotný. Když pak vaše firma skutečně vstane z mrtvých, vyplatí se mít vaši předchozí toleranci písemně zdokumentovanou.

Pozor na insolvenční návrh

Anketa

Anketa

Zaznamenali jste finanční krizi i na vaší výplatě?

Ano, přišel jsem o práci (9.5%)  

Ano, beru méně než předtím (39.4%)  

Můj příjem je zhruba stejný jako dříve (36.3%)  

Mám vyšší mzdu než před krizí (14.8%)  

Jestliže vám zaměstnavatel nezaplatil mzdu do dne splatnosti (tedy nejpozději do konce následujícího měsíce), můžete na něj podat insolvenční návrh. Potřebujete k tomu ještě alespoň jednu další fyzickou nebo právnickou osobu - může to být váš kolega, kterému také nepřišla včas výplata, nebo třeba odběratel, kterému firma nezaplatila.

Předtím si ale zjistěte, zda už na vaši firmu nepodal insolvenční návrh někdo jiný. V takovém případě vám totiž běží měsíční lhůta pro přihlášení vašeho mzdového nároku. Potřebnou informaci zjistíte v insolvenčním rejstříku ministerstva spravedlnosti nebo také na webu ministerstva práce a sociálních věcí (jde prakticky o totožné údaje).

Co se stane, když se nepřihlásíte do jednoho měsíce od podání insolvenčního návrhu? Mzdový nárok vám sice nepropadne, budete se však o něj muset přihlásit u soudu. To je přinejmenším delší a komplikovanější cestTTTTTTTTTTTT

229 komentar komentar | 19. února 2009 v 4:05 | Reagovat

Máte mzdový výměr? Snadno můžete přijít o peníze

Peníze. Ilustrační foto.

větší obrázekAutor: Ondřej Besperát

14:25 | 11.2.2009 | Petr Kučera

Nemilé překvapení zažil před pár dny pětatřicetiletý manažer Pavel. Až dosud si myslel, že výši jeho základní mzdy lze změnit jen oboustrannou dohodou.

Najednou však poznal, že zaměstnavatel mu jednostranně může snížit plat třeba i na čtvrtinu. A nemyslíme tím výjimečné snížení v jediném  měsíci kvůli špatnému výkonu, ale dlouhodobou změnu.

Pavel nebyl jediný. Podobný šok hrozí každému, kdo nemá mzdu uvedenou přímo ve smlouvě, ale jen v takzvaném mzdovém výměru.

Jak ušetřit na odstupném

Šéf Pavlovi na konci loňského roku řekl, že jeho další působení ve firmě je nežádoucí. Šlo spíše o osobní a organizačně-provozní důvody než o to, že by Pavel pracoval špatně.

Firma mu však nechtěla dát výpověď z organizačních důvodů. Musela by mu totiž platit ještě dva další měsíce výpovědní lhůty a následně tříměsíční odstupné. A jiný výpovědní důvod (kvůli neplnění pracovních povinností) by byl pro zaměstnavatele příliš riskantní.

Šéf se tedy snažil Pavla přinutit, aby přistoupil na dohodu: Skončí už ke konci ledna a dostane jen měsíc odstupného - celkem tedy dva platy namísto pěti. Na to pochopitelně Pavel nepřistoupil. Natož na to, aby výpověď podal sám.

Anketa

Anketa

Kde máte uvedenou výši mzdy?

v pracovní smlouvě (28.9%)  

v kolektivní smlouvě (4.1%)  

v samostatném mzdovém výměru (48.3%)  

ve mzdovém výměru, který je nedílnou součástí pracovní smlouvy (18.7%)  

„Čekal jsem, že bude v zájmu zaměstnavatele skutečně se dohodnout. Jinak bych totiž dál bral přes šedesát tisíc měsíčně - tedy částku určenou ve mzdovém výměru, který jsem dostal před dvěma lety společně s pracovní smlouvou," říká Pavel, který patří mezi čtenáře Aktuálně.cz.

Jenže na konci ledna obdržel nový mzdový výměr. Zaměstnavatel v něm určil, že Pavlova mzda činí - počínaje únorem - čtvrtinu původní částky. Jenom šestnáct tisíc měsíčně.

A jak Pavel zjistil, na takový krok měl zaměstnavatel právo. Obrana proti němu je téměř nemožná. V lepším případě hodně komplikovaná.

230 komentar komentar | 19. února 2009 v 4:05 | Reagovat

Máte mzdový výměr? Snadno můžete přijít o peníze

Peníze. Ilustrační foto.

větší obrázekAutor: Ondřej Besperát

14:25 | 11.2.2009 | Petr Kučera

Nemilé překvapení zažil před pár dny pětatřicetiletý manažer Pavel. Až dosud si myslel, že výši jeho základní mzdy lze změnit jen oboustrannou dohodou.

Najednou však poznal, že zaměstnavatel mu jednostranně může snížit plat třeba i na čtvrtinu. A nemyslíme tím výjimečné snížení v jediném  měsíci kvůli špatnému výkonu, ale dlouhodobou změnu.

Pavel nebyl jediný. Podobný šok hrozí každému, kdo nemá mzdu uvedenou přímo ve smlouvě, ale jen v takzvaném mzdovém výměru.

Jak ušetřit na odstupném

Šéf Pavlovi na konci loňského roku řekl, že jeho další působení ve firmě je nežádoucí. Šlo spíše o osobní a organizačně-provozní důvody než o to, že by Pavel pracoval špatně.

Firma mu však nechtěla dát výpověď z organizačních důvodů. Musela by mu totiž platit ještě dva další měsíce výpovědní lhůty a následně tříměsíční odstupné. A jiný výpovědní důvod (kvůli neplnění pracovních povinností) by byl pro zaměstnavatele příliš riskantní.

Šéf se tedy snažil Pavla přinutit, aby přistoupil na dohodu: Skončí už ke konci ledna a dostane jen měsíc odstupného - celkem tedy dva platy namísto pěti. Na to pochopitelně Pavel nepřistoupil. Natož na to, aby výpověď podal sám.

Anketa

Anketa

Kde máte uvedenou výši mzdy?

v pracovní smlouvě (28.9%)  

v kolektivní smlouvě (4.1%)  

v samostatném mzdovém výměru (48.3%)  

ve mzdovém výměru, který je nedílnou součástí pracovní smlouvy (18.7%)  

„Čekal jsem, že bude v zájmu zaměstnavatele skutečně se dohodnout. Jinak bych totiž dál bral přes šedesát tisíc měsíčně - tedy částku určenou ve mzdovém výměru, který jsem dostal před dvěma lety společně s pracovní smlouvou," říká Pavel, který patří mezi čtenáře Aktuálně.cz.

Jenže na konci ledna obdržel nový mzdový výměr. Zaměstnavatel v něm určil, že Pavlova mzda činí - počínaje únorem - čtvrtinu původní částky. Jenom šestnáct tisíc měsíčně.

A jak Pavel zjistil, na takový krok měl zaměstnavatel právo. Obrana proti němu je téměř nemožná. V lepším případě hodně komplikovaná.YYY

231 komentar komentar | 19. února 2009 v 4:06 | Reagovat

Máte mzdový výměr? Snadno můžete přijít o peníze

Peníze. Ilustrační foto.

větší obrázekAutor: Ondřej Besperát

14:25 | 11.2.2009 | Petr Kučera

Nemilé překvapení zažil před pár dny pětatřicetiletý manažer Pavel. Až dosud si myslel, že výši jeho základní mzdy lze změnit jen oboustrannou dohodou.

Najednou však poznal, že zaměstnavatel mu jednostranně může snížit plat třeba i na čtvrtinu. A nemyslíme tím výjimečné snížení v jediném  měsíci kvůli špatnému výkonu, ale dlouhodobou změnu.

Pavel nebyl jediný. Podobný šok hrozí každému, kdo nemá mzdu uvedenou přímo ve smlouvě, ale jen v takzvaném mzdovém výměru.

Jak ušetřit na odstupném

Šéf Pavlovi na konci loňského roku řekl, že jeho další působení ve firmě je nežádoucí. Šlo spíše o osobní a organizačně-provozní důvody než o to, že by Pavel pracoval špatně.

Firma mu však nechtěla dát výpověď z organizačních důvodů. Musela by mu totiž platit ještě dva další měsíce výpovědní lhůty a následně tříměsíční odstupné. A jiný výpovědní důvod (kvůli neplnění pracovních povinností) by byl pro zaměstnavatele příliš riskantní.

Šéf se tedy snažil Pavla přinutit, aby přistoupil na dohodu: Skončí už ke konci ledna a dostane jen měsíc odstupného - celkem tedy dva platy namísto pěti. Na to pochopitelně Pavel nepřistoupil. Natož na to, aby výpověď podal sám.

Anketa

Anketa

Kde máte uvedenou výši mzdy?

v pracovní smlouvě (28.9%)  

v kolektivní smlouvě (4.1%)  

v samostatném mzdovém výměru (48.3%)  

ve mzdovém výměru, který je nedílnou součástí pracovní smlouvy (18.7%)  

„Čekal jsem, že bude v zájmu zaměstnavatele skutečně se dohodnout. Jinak bych totiž dál bral přes šedesát tisíc měsíčně - tedy částku určenou ve mzdovém výměru, který jsem dostal před dvěma lety společně s pracovní smlouvou," říká Pavel, který patří mezi čtenáře Aktuálně.cz.

Jenže na konci ledna obdržel nový mzdový výměr. Zaměstnavatel v něm určil, že Pavlova mzda činí - počínaje únorem - čtvrtinu původní částky. Jenom šestnáct tisíc měsíčně.

A jak Pavel zjistil, na takový krok měl zaměstnavatel právo. Obrana proti němu je téměř nemožná. V lepším případě hodně komplikovaná.SSS

232 komentar komentar | 19. února 2009 v 4:12 | Reagovat

Liberec vyhlásil kalamitu. Šampionát začíná dramaticky

Pospíšil prověří případ státního zástupce, který doplatil na kritiku Čunkovy kauzy

Čtvrtý útok na vlajku EU v Praze. Vandalové na ni vyryli hákový kříž

V Krkonoších stouplo nebezpečí lavin. Kalamita se šíří

Exekutorská komora má na kontě další skandál

Sněmovna: Sníh z chodníků ať uklízí obce. Města ale protestují

Ekonomové to mají horší než meteorologové, dohadovali se poslanci

ČSSD ztrácí. Stále by ale s přehledem vyhrála volby

Děti nebudou platit poplatky u lékaře, Klaus podepsal novelu

Nemocnice na Bulovce má vyplatit rodičům zmrzačeného chlapce 12 milionů

233 komentar komentar | 19. února 2009 v 4:12 | Reagovat

Liberec vyhlásil kalamitu. Šampionát začíná dramaticky

Pospíšil prověří případ státního zástupce, který doplatil na kritiku Čunkovy kauzy

Čtvrtý útok na vlajku EU v Praze. Vandalové na ni vyryli hákový kříž

V Krkonoších stouplo nebezpečí lavin. Kalamita se šíří

Exekutorská komora má na kontě další skandál

Sněmovna: Sníh z chodníků ať uklízí obce. Města ale protestují

Ekonomové to mají horší než meteorologové, dohadovali se poslanci

ČSSD ztrácí. Stále by ale s přehledem vyhrála volby

Děti nebudou platit poplatky u lékaře, Klaus podepsal novelu

Nemocnice na Bulovce má vyplatit rodičům zmrzačeného chlapce 12 milionů

EEEEEE

234 silvie silvie | 19. března 2009 v 18:36 | Reagovat

nazev stranky: blud a ješte črnobílej

Ale notak! My nejsme zombí! Ale jen nemocny a né motýlkoví lebky. smrtihlavove nejsme! zdraví clovek nedokáže vnimt nemoc jakou je schyzofrenie ani když si o ní přecte. nehrajte si na spasitele nikdo už nám ani zemy nepomůže žiju ma šumavě jen tady se da jakštakš dýchat čistej vzduch :o) udelali jsme to my všichni Q

235 Kamil Kamil | E-mail | 6. ledna 2010 v 18:28 | Reagovat

Nečetl jsem všechny ty příspěvky, ale mám taky schzofreniji těžko se s tím žije snažím se, ale okolí to trochu dostává a taky zaměstnání nemůžu si žádný udržet protože nikdy nevim kdy do toho zase spadnu. Teď jsem doma, už nejakej čas, byl jsem v nemocnici protože se to dost zvrtlo, ale chtěl bych pracovat jako všivhni ostatní. Problém je taky dost si vydělat není to dneska jednoduchý ani pro zdravího. Nevím jestli se někdy uplně vyléčím doktorka mi dává šanci, ale je to atázka nekolika let. Brát tvrdě léky, není mi po nich dobře, pořád bych po nich spal, nekdy mám úzkost, není to snadný, chci z toho ven, ale za sví chyby platit umim na začátku byla holka kráska a já se zamiloval a pak jsem začal blbnout a vykouřil moc trávi, vlastně jsem se chtěl zabít a od tý doby už to jsou roky chci z toho ven. Mám holku chci se ženit a mít děti dokud jsem mladý ale s tou nemocí se mi těžko žije, ale mám šanci, brát léky a doufat.

236 Stan Stan | 18. března 2010 v 15:10 | Reagovat

Lidi, proč píšete schizofrenie s y? Píše se s i!

237 Thomas Thomas | 27. března 2010 v 7:33 | Reagovat

[35]: reaguji na to jezení chleba. Já (40) jím jen chleba a tekutiny skoro měsíc a je to docela náročný. Ani se nedivím, že ten manžel byl nějaký podrážděný ;-) Podotýkám jen, že se na nic neléčím, a ani "schýzy" si vědom nejsem, ale jak to už tady někdo napsal, nikdo, kdo má schizofrenii, o tom neví ;-)

238 Angel Angel | 24. dubna 2012 v 12:30 | Reagovat

Schizofrenie..je dar Jezis kristus byl taky schizofrenik..jenom si musite vybrat cestu..

239 Misha Misha | E-mail | Web | 3. března 2013 v 21:09 | Reagovat

Já jsem si říkala, že slyšet hlasy nemusí být zrovna schizofrenie,třeba existuje nějaký "démon" který pokouší lidi, kteří mají zrovna kvůli něčemu oslabenou psychiku a vnucuje jim svoje myšlenky, které pak narušují jejich schopnost normálního myšleni.
Jak si pak můžeme vysvětlit, že třeba hodný, zdraví člověk, který má plno přátel, zničeho nic někoho brutálně zavraždí nebo zabije sám sebe?
Nevěřím, že může jen tak někomu hrábnout. To nejde (snad) třeba se to ani nedozvíme,ale nechci věřit že je to jen o našem zdraví.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama